SEFOPE Halo Inspesaun Konjuntu Ba Importasaun Rede Ikan Husi Korea do Sul

SEFOPE halo inspesaun konjuntu, hodi hare fali sasan importasaun rede ikan husi Korea do Sul, ne'ebé mak tama mai husi 2016, husi Grupo Trabalhador Timor oan iha Korea. (Photo: STL News)

DILI, STLNEWS.co – SEFOPE halo inspesaun konjuntu, hodi hare fali sasan importasaun rede ikan husi Korea do Sul, ne’ebé mak tama mai husi 2016, husi Grupo Trabalhador Timor oan iha Korea.

Liu husi intervista, Sekretáriu Estadu Formasaun Profisional no Empregu (SEFOPE), Alarico de Rosario, hateten katak loron ohin ne’e parte SEFOPE hamutuk ho ekipa halo inspesaun ba mandatu SEFOPE sesante nian, tamba iha trabalhador Timor oan ne’ebé mak ba halo servisu iha rai liur (Korea). Hateten nia, iha Tasi Tolu, Kuarta (19/08/2020).

Nia hatutan katak trabalhador sira nee kria grupo ida hodi sosa rede ba peskador, hodi kaer kadiuk no ikan, hamutuk ho adidu husi SEFOPE nian. Tamba SEFOPE promove ema sai, no SEFOPE mos tenke kria responsabilidade hodi bele implementa fali esperensia ne’ebé mak hetan iha rai liur, hodi bele loke Kampo de Trabalhu ba maluk sira iha Timor, hodi hamenus dezempregu.

“Nia ba servisu no aprende hodi mai bele halo netik buat ruma iha Timor, hodi bele loke fali kampo de trabalho, ba ita nia joven sira iha Timor laran hodi bele servisu fali ho sira.”

Kontinua ba pagina 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here