Empodera Ekonomia Durante COVID-19

Prezidente Ezekutivu Redi Feto Timor Leste, Judite dias Ximenes. (Photo: STL News/Emerenciana Pinto)

DILI, STLNEWS.co – Redi Feto Timor Leste, halo peskiza preliminariu kualitativu analiza jeneru, ba feto no empodera ekonomia durante COVID19.

Prezidente Ezekutivu Redi Feto, Judite dias Ximenes hatete, projetu peskiza ida nee lidera husi Rede Feto no implementa husi Membru Organizasaun Rede Feto 13 no parseiru Arcoiris husi fulan Jullu too Dezembru 2020, ho apoiu fundus husi UN Women ho montante orsamentu US$106.780.00.

Nia hatutan peskiza ida nee, atu buka komprende dimensaun jeneru no impaktu xave ba feto nia sosiu-ekonomiku iha seitor informal no influensia desijaun ba intervensaun politika, hodi responde ba feto nia nesedidade sosiu-ekonomiku iha situasaun emerjensia iha futuru.

Dadus halibur husi respondente feto nain 1400 idade tinan 17 ba leten iha munisipiu 12 no RAEOA husi alvu prinsipal sira mak hanesan vendedora ho eskala kiik‚ feto ho defisiensia‚ servisu nain domestika‚ inan abandonada no feto faluk‚ feto ho orientasaun sexual diferente (LBT)‚ feto neebe esperensia violensia domestika no krime pasadu.

Ho limitasaun movimentu durante Estadu Emerjensia (EE) iha fulan Marsu too Maiu halo ema barak panik tamba la serteja konaba bainhira los mak COVID nee remata.

Rezultadu peskiza hatudu katak feto vulneravel sira sai preokupa liutan tamba osan laiha‚ liliu ba sira neebe servisu nudar cleaner (hamos rai)‚ servisu iha loja‚ restorante‚ faan hahan iha dalan ninin‚ trabalhador domestika‚ pinera rai henek‚ soru tais‚ faan obralan no suku ropa.

“Respondente feto faluk ida neebe mos nudar vendedora iha munisipiu Baucau deklara ninia sentimentu, hau sente EE todan hanesan funu boot. Feto foin sae ho defisiensia ida iha Munisipiu Ermera neebe mos nudar feto faluk no vendedora ida deklara katak situasaun nee halo nia sente triste‚ tauk no akompanha ho hirus,“ katak Judite, liu husi komunikadu imprensa neebe halao, iha salaun Rede Feto, Kuarta (09/09/2020).

Hatutan pajina 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here