AMN Aprezenta Formatu Servisu

Xefe Estadu Maior Jeneral FALINTIL-Forsa Defeza Timor—Leste (F-FDTL), Major Jeneral Lere Anan Timur. (Foto: Media F-FDTL)

DILI, STLNEWS.co – Komandu FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) liu husi Autoridade Maritima Nasionál Timor-Leste, realiza reniaun interministerial hodi sensibiliza formatu servisu no estrutura organika ba kriasaun AMN tuir dekretu lei numeru 39/2020, 23 de Setembru.

Xefe Estadu Maior Jeneral FALINTIL-Forsa Defeza Timor—Leste (F-FDTL), Major Jeneral Lere Anan Timur hatete, kriasaun AMN nee importante tebes envolve liaa ministerial hotu hodi halo servisu konjunta, kontrola rikusoin Timor-Leste iha tasi no kontrola liña fronteira maritima entre Timor-Leste no Austrália no Indonézia.

“Agora Autoridade Maritima Nasional kria tiha ona, ita tenke tuur hamutuk para deskute dokumentu, regulamentu barak sei falta, ita bele tau ideia hamutuk para deskute klaru ninia regimentu sira neebé sei falta hodi halo servisu bele lao ba oin haree ba interese nasionál,” dehan Lere liu husi deskursu, iha Komandu F-FDTL, Fatuhada Dili (09/10/2020).

Nia dehan, mezmu Timor-Leste seidauk iha ekipamentu sufisiente, maibe importante Estadu iha politika no vontade diak hodi investe ba AMN neebe sei komanda direita husi Komandu F-FDTL. Tanba nee rekursu mina rai no rikusoin sira hanesan ikan no balada seluk iha tasi laran tenki proteze.

“Rekursu naturais husi rai maran, tasi ninia ita nian, ita maka tenki halo seguransa ho misaun ida boot teb-tebes, tanba ita nia fronteira maritima nee ita labele abandona, tanba ema laran aat bele estraga ita nia fronteira maritima,” dehan nia.

Jenerál fitun rua F-FDTL nee afirma, Timor-Leste mos tenki kria kooperasaun militar diak no forsa nasaun vizinu Indonezia no Austrália ba oin bele servisu hamutuk halo patrulliamentu iha fronteira terrestre no maritima nian.

Tanba tuir Lere katak knaar Autoridade Maritima Nasional nee rasik Prezidente Republika promulga ona envolve lina Ministeriu sira hanesan, Ministeriu Defeza, Ministeriu Interior, Ministeriu Turizmu no Komersiu, Ministeriu Agrikultura no Peskas, Ministeriu Justisa, Ministeriu Finansas, Ministeriu Peroliu no Minerais no Ministeriu Saude presiza tuur hamutuk hodi deskute regulamentu balun neebe sei falta.

Reportajen: Efizenia da Costa
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here