Halo Apresiasaun Ba Lei PS

Sekretaria Meza Parlamentu Nasional Deputada, Lidia Norberta. (Foto: Facebook)

DILI, STLNEWS.co – Parlamentu Nasional (PN) sei halo apresiasaun ba lei Protesaun Sivil (PS) neebe maka Prezidente Republika (PR) veta.

Tuir Sekretaria Meza Parlamentu Nasional Deputada, Lidia Norberta, apresiasaun lei nee sei halao iha loron 19 fulan Outobru semana oin.

“Plenaria iha loron 19 fulan Outobru nee sei trata asuntu atu halo apresiasaun ba lei protesaun sivil, neebe Prezidente Republika, Francisco Guterres Lu’Olo Veta, ” dehan Lidia ba Jornalista sira hafoin reuniaun lider bankada iha sala konferensia,PN Segunda (12/10/2020).

Nia hatutan apresiasaun ba lei protesaun sivil nee sei liu husi diskusaun hodi haree loloos lei neebe.
Antes nee Parlamentu nasional aprova dekretu lei nu. 16/V (2a) – lei protesaun sivil nee iha loron 21 fulan Jullu tinan 2020 ho ninia rejultadu ba votasaun maka, afavor 57 abstensaun 4 no kontra 0.

Prezidente komisaun B neebe trata asuntu kona ba Negosiu Estranjeirus, Defeza no Siguransa, Deputadu Agustinho Siqueira Somoxo, katak lei nee esbosa ida desde 2010 maibe lori tempu naruk no iha loron 21 fulan jullu 2020 maka foin aprova iha PN. “Atualmente lei protesaun sivil PR veta no haruka fila mai iha PN entaun Parlamentu atu halo saida, iha dalan 2 maka, hadia lei nee ka halo votu konfirmasaun. Maibe tuir hau nia hanoin sei liu husi dalan votu konfirmasaun atu nunee haruka fila fali ba PR, ” dehan nia.*

Reportajen: Domingas Soares/Guilhermina Franco
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here