Home Edukasaun

Edukasaun

Eskola 5 Iha Munisipiu Viqueque Presiza Hadia

DILI, STLNEWS.co - Dadaun nee eskola lima (5) iha munisipiu Viqueque mak presiza hadia, tolu halo rehabilitasaun no rua seluk halo konstruksaun foun. Tuir Diretor...

ESJ No. 4 Setembru Nakonu Ho Tahu

DILI, STLNEWS co - Relasiona ho udan boot neebe akontese iha Sabadu kalan too Domingu, rezultada inundasaun mosu iha fatin-fatin, liu-liu iha kapital Dili,...

Estudante Nobel da Paz La Asesu Eskola Online 99%

DILI, STLNEWS.co - Relasiona implementa serka sanitaria iha munisipiu Dili, estudante barak iha Nobel da Paz, la asesu ba prosesu aprendizajen online. Diretor Nobel da...

MESSK Realiza Enkontru Ho Universidade, Sei Fasilita Transporte ba Estudante

DILI, STLNEWS.co - Ministru Ensinu Superior, Siensia, no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos, konvida reitor sira husi universidade publiku no privadu, hodi koalia konaba...

Dosente Prepara Materia Lian Tetum-Portugues

DILI, STLNEWS.co - Dosente sira iha Universidade da Paz (UNPAZ), antes halao prosesu aprendizajen ba estudantes, prepara uluk materia ho lian Tetum no Portugues. "Ami...

FONGTIL Husu SIJK Teste SWAB Ba Estudante

DILI, STLNEWS.co - Relasiona ho Munisipiu Ermera neebe detekta ona kazu pozitivu ba Covid-19 nain 2, Forum ONG Timor Leste (FONGTIL) husu governu liu...

Estudantes Estuda Nafatin

DILI, STLNEWS.co - Relasiona ho estensaun serka sanitariq iha Munisipiu Viqueque, durante loron 10 nian laran, husu ba estudantes ida-idak iha Viqueque atu hakmatek...

MEJD Realiza Lansamentu Eskola Ba Uma

DILI, STLNEWS.co - Ministeriu Edukasaun, Juventude, no Desportu (MEJD), realiza lansamentu eskola ba uma hanesan Ensinu Baziku, Ensinu Sekundariu Jeral no Ensinu Tekniku Vokasional. Tuir...

NEWS UPDATE

XG – Intelektual Manatuto Kontinua Distribui Aihan Ba Vitima Dezastre 1.087

DILI, STLNEWS.co - Ekipa Gabinente Apoiu Atividade Maun Boot, Kay Rala Xanana Gusmão reprezenta Lider istoriku ho intelektual Manatuto iha Dili no rai liur,...

Vasina Prioridade Ba Lina Frente

DILI, STLNEWS.co - Diretora Jeral Prestasaun Saude (DJPS) Odete da Silva Viegas hatete, vasina agora dadaun nee prioridade ba lina frente sira. Diretora hatoo kestaun...

MAPKOMS Husu Populasaun Labele Tauk Vasina; Jornalista Simu Ona Vasina

DILI, STLNEWS.co - Ministru Asuntu Parlamentu no Komunikasaun Sosial (MAPKOMS), Francisco Martins da Costa Pereira Jeronimo, husu populasaun sira atu labele tauk vasina, i...

Atividade Negosiu Iha Tasi-Tolu Benefisiu Negosiante

DILI, STLNEWS.co - Atividade negosiu neebe lao iha portu entrada Tasi-Tolu kada loron Segunda, Kuarta, no Sesta, fo duni benefisiu ba povu sira neebe...

Funsionariu ANATL,E.P. Simu Ona Vasina

DILI, STLNEWS.co - Funsionariu Administrsaun Aeroportu Navigasaun Aerea Timor Leste, Empreza Publika (ANATL,E.P.), ohin simu ona vasina AstraZeneca husi ekipa Ministeriu Saude, neeebe kolabora...