Home Ekonomia

Ekonomia

BNCTL Sei Tau ATM Center Fasilita Kliente

DILI, STLNEWS.co - Politika Banku Nasional Comersiu Timor Leste (BNCTL) ba tinan 2021, sei hari tan fatin Automatic Teller Machine (ATM) Center iha edifisiu...

2021 SERVE Kompleta Sukusal Iha Munisipiu 3

DILI, STLNEWS.co - Planu prioridade Servisu Rezistu Verifikasaun Emprezarial (SERVE) tinan 2021 nee, maka atu kompleta sukusal SERVE nian iha munisipiu tolu, Ermera, Liquisa...

Presu Fos Mantein; AIFAESA Husu Labele Liu 10%

DILI, STLNEWS.co - Presu fos iha supermerkadu W-Four Audian, sei mantein no seidauk iha mudansa ba presu, maibe AIFAESA husu labele aumenta liu 10%. Dehan...

2020 IADE Kapasita Emprezariu Timoroan 700 Resin

DILI, STLNEWS.co - Atu eleva kapasidade no konesementu setor privadu sira nian iha rai laran maka, Institute de Apoiu de Emprezarial (IADE) kapasita ona...

SERVE Hein Pedidu Husi Kompania Internasional

DILI, STLNEWS.co - Servisu Rejistu e Verifikasaun Emprezarial (SERVE), hein pedidu ofisial ida husi kompania internasional tolu, neebe prontu atu mai halo investimentu iha...

Kompania Internasional 10 Desidi Taka

DILI, STLNEWS.co - Iha fulan Janeiru tinan 2021, kompania internasional 10 desidi taka sira nian kompania, tanba menus rendimentu. Tuir Direitor Ezekutivu SERVE, Florencio Sanches...

Fevereiru Governu Halo Levantamentu OJE 2021

DILI, STLNEWS.co - Dadaun nee saldu rezerva hela tokon $ 230, nunee iha fulan Fevereiru sei komunika ba Banku Central Timor Leste (BCTL), hodi...

Lista Benifisiariu Lahamenus

DILI, STLNEWS.co - Lista benifisiariu neebe atu simu aihan sesta bazika sei lahamenus, tanba naran sira nee mai husi Aldeia no Suku. Dehan Ministru Koordenador...

NEWS UPDATE

Governu Xina Apoia Ekipamentu Lampada 200 Ba MI

DILI, STLNEWS.co - Governu Xina liu husi nia Embaixada iha Timor Leste fo apoiu ekipamentu lampada 200 ba Ministeriu Interior, hodi asegura seguransa iha...

CNRT: Hakarak Hatene Tipu Covid-19 Iha TL, Odete: TL Laiha Virus

DILI, STLNEWS.co - Bankada CNRT Deputada Virgina Ana Belo husu ba Ministeriu Saude (MS), atu esplika tipu Covid-19 iha Timor Leste naran saida, tanba...

EBF Fatumeta Simu Estudante Foun Nain 175

DILI, STLNEWS.co - Eskola Ensinu Baziku Filial (EBF)1 no 2 siklu Fatumeta, simu estudante foun hamutuk nain 175. Hatete Koordenador EBF Fatumeta, Flavio da Costa...

BNCTL Sei Tau ATM Center Fasilita Kliente

DILI, STLNEWS.co - Politika Banku Nasional Comersiu Timor Leste (BNCTL) ba tinan 2021, sei hari tan fatin Automatic Teller Machine (ATM) Center iha edifisiu...

2021 SERVE Kompleta Sukusal Iha Munisipiu 3

DILI, STLNEWS.co - Planu prioridade Servisu Rezistu Verifikasaun Emprezarial (SERVE) tinan 2021 nee, maka atu kompleta sukusal SERVE nian iha munisipiu tolu, Ermera, Liquisa...