Home Ekonomia

Ekonomia

XG – Intelektual Manatuto Kontinua Distribui Aihan Ba Vitima Dezastre 1.087

DILI, STLNEWS.co - Ekipa Gabinente Apoiu Atividade Maun Boot, Kay Rala Xanana Gusmão reprezenta Lider istoriku ho intelektual Manatuto iha Dili no rai liur,...

Atividade Negosiu Iha Tasi-Tolu Benefisiu Negosiante

DILI, STLNEWS.co - Atividade negosiu neebe lao iha portu entrada Tasi-Tolu kada loron Segunda, Kuarta, no Sesta, fo duni benefisiu ba povu sira neebe...

Graduadus Balun Seidauk Hetan Servisu

DILI, STLNEWS.co - Maske universidade no institutu sira iha Timor Leste (TL) kada tinan produs graduadus barak, maibe balun too agora seidauk hetan servisu. "Los...

Membru Governu Tenke Seriu Fo Atendimentu Ba Populasaun Iha Situasaun Emerjensia

DILI, STLNEWS.co - Membru governu, lideradu husi Primieru Ministru (PM) Taur Matan Ruak ohin Kinta Feira nee halao sorumutu iha edifisiu Ministeriu Finansas Aitarak-Laran,...

Hasae Produsaun Governu Tenke Investe Irigasaun

DILI, STLNEWS.co - Atu hasae produsaun aihan iha rai laran, governu tenke investe makas iha irigasaun, tanba irigasaun balun hetan estragus hotu ona, tan...

Kompania Laiha Atividade, Numeru Dezempregu Aas

DILI, STLNEWS.co - Numeru dezempregu iha Timor Leste kontinua aas, tanba kompania sira neebe durante nee fo servisu ba traballador sira nee barak mak...

ACCCTL – Setor Privadu Apoiu Nesesidade Ba Komunidade Afetadu

DILI, STLNEWS.co - Assosiasaun Comersial Comunidade Chinesa Timor Leste (ACCCTO), hamutuk ho setor privadu sira fo apoiu nesesidade baziku ba komunidade sira neebe afetadu...

Inundasaun Estraga Setor Infraestrura

DILI, STLNEWS.co - Inundasaun neebe foin dadauk akontese, estraga hotu setor infraestrutura iha rai laran, liu liu komunidade nia uma hetan estagus nomos estrada,...

NEWS UPDATE

XG – Intelektual Manatuto Kontinua Distribui Aihan Ba Vitima Dezastre 1.087

DILI, STLNEWS.co - Ekipa Gabinente Apoiu Atividade Maun Boot, Kay Rala Xanana Gusmão reprezenta Lider istoriku ho intelektual Manatuto iha Dili no rai liur,...

Vasina Prioridade Ba Lina Frente

DILI, STLNEWS.co - Diretora Jeral Prestasaun Saude (DJPS) Odete da Silva Viegas hatete, vasina agora dadaun nee prioridade ba lina frente sira. Diretora hatoo kestaun...

MAPKOMS Husu Populasaun Labele Tauk Vasina; Jornalista Simu Ona Vasina

DILI, STLNEWS.co - Ministru Asuntu Parlamentu no Komunikasaun Sosial (MAPKOMS), Francisco Martins da Costa Pereira Jeronimo, husu populasaun sira atu labele tauk vasina, i...

Atividade Negosiu Iha Tasi-Tolu Benefisiu Negosiante

DILI, STLNEWS.co - Atividade negosiu neebe lao iha portu entrada Tasi-Tolu kada loron Segunda, Kuarta, no Sesta, fo duni benefisiu ba povu sira neebe...

Funsionariu ANATL,E.P. Simu Ona Vasina

DILI, STLNEWS.co - Funsionariu Administrsaun Aeroportu Navigasaun Aerea Timor Leste, Empreza Publika (ANATL,E.P.), ohin simu ona vasina AstraZeneca husi ekipa Ministeriu Saude, neeebe kolabora...