Home Metro

Metro

Komunidade Suku Manleuana Konsumu Bee Mota

DILI, STLNEWS.co - Relasiona ho udan boot Sabadu ho Domingu liu ba, akontese inundasaun no dezastre halo bee mos laiha ba komunidade sira atu...

Madre SSPS Anima Labarik Sira

DILI, STLNEWS.co - Selebrasaun loron Jesus Miserecordia, Madre SSPS fahe maromak nia laran luak, no halibur labarik anima kanta no fo hahan ba sira,...

Komunidade Kontinua Transfer Sasan Ba Malu

DILI, STLNEWS.co - Bainhira komunidade mai husi Munisipiu Ermera, too iha Tasi Tolu (Selamat Datang), sira kontinua transfere sasan ba maluk sira iha Dili. Tuir...

Mota Estraga Kanu Bee Moos

DILI, STLNEWS.co - Udan foin lalais nee konsege estraga kanu bee moos, nunee defikulta komunidade Cakaulidu ho Ailok Laran labele asesu ba bee mos...

Xefe Familia 223 Mak Refujiadu Iha Hera; Xefe Suku Husu Hadia Mota

HERA, STLNEWS.co - Iha Hera, Xefe Familia hamutuk 223 mak oras nee halo refujiadu iha Sentru Tolu. Kestaun nee hatoo husi Xefe Suku Hera,...

UNDIL Apoiu Nesesidade Baziku Ba Vitima Inundasaun

DILI, STLNEWS.co - Universidade Dili (UNDIL), apoiu nesesidade baziku ba vitima inundasaun sira neebe evakua iha Parokia Santa Terezinha do Menino Jesus de Bedois. Magnifiku...

Suku Motael Kategoria Inundasaun Kmaan

DILI, STLNEWS.co - Suku Motael, Postu Administrativu Vera Cruz, Munisipiu Dili, tama kategoria inundasaun kmaan, tanba komunidade lahetan grave. Lia hirak nee hatoo husi Xefe...

ESJ No. 4 Setembru Nakonu Ho Tahu

DILI, STLNEWS co - Relasiona ho udan boot neebe akontese iha Sabadu kalan too Domingu, rezultada inundasaun mosu iha fatin-fatin, liu-liu iha kapital Dili,...

NEWS UPDATE

XG – Intelektual Manatuto Kontinua Distribui Aihan Ba Vitima Dezastre 1.087

DILI, STLNEWS.co - Ekipa Gabinente Apoiu Atividade Maun Boot, Kay Rala Xanana Gusmão reprezenta Lider istoriku ho intelektual Manatuto iha Dili no rai liur,...

Vasina Prioridade Ba Lina Frente

DILI, STLNEWS.co - Diretora Jeral Prestasaun Saude (DJPS) Odete da Silva Viegas hatete, vasina agora dadaun nee prioridade ba lina frente sira. Diretora hatoo kestaun...

MAPKOMS Husu Populasaun Labele Tauk Vasina; Jornalista Simu Ona Vasina

DILI, STLNEWS.co - Ministru Asuntu Parlamentu no Komunikasaun Sosial (MAPKOMS), Francisco Martins da Costa Pereira Jeronimo, husu populasaun sira atu labele tauk vasina, i...

Atividade Negosiu Iha Tasi-Tolu Benefisiu Negosiante

DILI, STLNEWS.co - Atividade negosiu neebe lao iha portu entrada Tasi-Tolu kada loron Segunda, Kuarta, no Sesta, fo duni benefisiu ba povu sira neebe...

Funsionariu ANATL,E.P. Simu Ona Vasina

DILI, STLNEWS.co - Funsionariu Administrsaun Aeroportu Navigasaun Aerea Timor Leste, Empreza Publika (ANATL,E.P.), ohin simu ona vasina AstraZeneca husi ekipa Ministeriu Saude, neeebe kolabora...