HomeMetro

Metro

Numeru Estudantes Menus Iha Sala

DILI, STLNEWS.co - Numeru Estudantes husi eskola baziku filial hans-klem Bairo Pite, menus iha sala aprendizajen. Tuir Koordenador EBF Hans-Klem, Lucas Brandao da Silva, afirma...

Membru BOP Ida Mate Derepente Iha Fatin Servisu

DILI, STLNEWS.co - Membru Batallaun Ordem Publiku (BOP) ho naran Venancio Menezes mate derepente iha nia servisu fatin wainhira tama servisu kalan iha oras...

Grupu Artejenatu Maubara Lahetan Rendimentu

LIQUIÇA, STLNEWS.co - Grupu Artejenatu neebe faan produtu iha Munisipiu Liquica, Postu Administrativu Maubara la hetan rendimentu, tanba estadu emerjensia no serka sanitaria halo...

Halao Aula Prezensial, Estudantes Lakohi Uza Maskra

DILI, STLNEWS.co - Maske halao ona aula prezensial, maibe estudantes balun husi eskola sekundariu Nobel da Paz lakohi uza maskra. Adjuntu Direitor eskola sekundariu Nobel...

FKHTL Entrega Uma Ba Oan Kiak

DILI, STLNEWS.co - Forum Karidade Humanitaria Timor Leste (FKHTL), entrega uma ba oan kiak Fernanda da Costa Ranguel no Tomazia da Costa Ranguel. Prezidente FKHTL,...

Nobel da Paz Prepara Materia Ba Ezame

DILI, STLNEWS.co - Eskola Ensinu Sekundariu Nobel da Paz, prepara ona materia ba estudante sira, atu tuir ezame segundu periodu ano letivu 2021, neebe...

TDD Aplika Medida AP Ba Arguidu Ho Inisial JC

DILI, STLNEWS.co - Tribunal Distrital Dili (TDD) liu husi despaisu ikus, aplika medida Aprezentasaun Periodika (AP) no Termu Identidade Rezidensia (TIR) ba arguidu ho...

Deskonfia Hakotu Hilario Nia Vida Iha Delta, Arguidu Tolu Hetan PP

DILI, STLNEWS.co - Tribunal Distrital Dili (TDD) liu husi despaisu ikus, aplika medida prizaun preventiva (PP) ba iha arguidu nain tolu no nain ida...
spot_img

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 21 Setembru: Kazu Pozitivu 67 & Rekuperadu 318

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 67 no kazu rekuperadu hamutuk 318. "Kazu detetadu foun neebe relata...

Sai PR Labele Halo Terus Povu

DILI, STLNEWS.co – Tuir lian Komunidade Agostina Soares katak, se mak atu kandidata an ba Prezidente Republika ba tinan 2022-2027, labele halo terus tan povu...

Fundasaun Codiva Haklean Konesementu LGBTI Ba Autoridade Lokal

DILI, STLNEWS.co – Fundasaun Codiva haklean informasaun no konesementu konaba asuntu Lesbian Gay Bisexual Trans Intersex (LGBTI) ba autoridade lokal. Haktuir Diretora Ezekutiva Fundasaun Codiva...

Riak Leman: Politiza Dadus Veteranu Nee Lalos

DILI, STLNEWS.co – Prezidente Konsellu Kombatentes Libertasaun Nasional (KKLN) Vidal de Jesus kodigu "Riak Leman" dehan, veteranu politiza dadus nee lalos, tanba agora dadaun...

PNTL Investigador Simu Formasaun Juridiku

DILI, STLNEWS.co – Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) husi Departamentu Investigador, tuir formasaun konaba direitu penal nian, hodi hasae sira nia kapasidade servisu, liu -...