HomeMunisipiu

Munisipiu

Povu Iha Area Remotas Susar Asesu Informasaun

DILI, STLNEWS.co - Komemora tinan 20 Timor Leste nia independensia, povu iha area remotas susar asesu informasaun, tan nee husu governu liu-liu Electricidade de...

20 Maiu, Lider Sira Halo Reflesaun Lori Timor Ba Oin

SOIBADA, STLNEWS.co - Hela deit loron hirak nia laran, Timor Leste sei komemora loron restaurasaun independensia Timor Leste ba dala 20, tanba nee Padre...

Aparisaun Nain Feto, Sarani Keta Baruk Reza Tersu

SOIBADA, STLNEWS.co - Relasiona ho selebrasaun loron 13 fulan Maiu, Padre Paroku Soibada, Munisipiu Manatuto João Hornai Fernandes hatete, sarani sira keta baruk reza...

Familia Presiza Honestidade & Dialogu

SOIBADA, STLNEWS.co - Ohin loron familia barak haluha ona responsabilidade kaben nain nian, tanba nee Padre Paroku Soibada, João Hornai husu familia idak-idak iha...

13 Maiu Familia STL Halo Peregrinasaun Ba Nain Feto Aitara

SOIBADA, STLNEWS.co - 13 fulan Maiu loron neebe mak importante halo devosaun ba Nain Feto, iha biban nee familia STL Corp liu husi ekipa...

13 Maiu Rosa Da Silva Sarmentu Komemora Aniversariu Ba Dala 92

SOIBADA, STLNEWS.co - Ohin loron 13 fulan Maiu loron Nain Feto nian, iha loron importante nee familia boot Sarmento mos selebra inan, bin, avo...

MS, UE, UNICEF Vizita Kairui Hodi Avalia Progresu Inisiativa Saneamentu

DILI, STLNEWS.co - Ministeriu Saude (MS), Uniaun Europeia (UE) ho UNICEF vizita Kairui, hodi avalia progresu inisiativa saneamentu total lidera husi komunidade no promosaun...

TL Ukun Aan Tinan 20, Povu Vikeke Nafatin Hakilar Ba Estrada

DILI, STLNEWS.co - Timor Leste ukun aan ba tinan 20 ona, maibe povu husi Munisipiu Vikeke too oras nee sei hakilar ba estrada, tanba...
spot_img

NEWS UPDATE

Konvidadu Hahu Tama Iha Fatin Serimonia

DILI, STLNEWS.co - Konvidadu sira hahu tama dadauk ona iha fatin serimonia investidura tomada de pose ba Prezidente Republika eleitu Jose Ramos Horta. Bainaka sira...

Prezidente Joko Widodo Hatoo Parabens Ba Ramos Horta

DILI, STLNEWS.co - Ministru Koordenador Asuntu Politika, Legal, no Seguransa Indonezia (Menko Polhukam), Mahfud M. D. hasoru malu ho Prezidente eleitu Dr. Jose Ramos...

Governador Jeral Australia Kontenti vizita Timor Leste

DILI, STLNEWS.co - Governador Jeral Australia, David Hurley haksolok vizita Timor Leste hodi partisipa serimonia tomada de pose prezidente eleitu Jose Ramos Horta, no...

PR Lú Olo Sei Simu Kondekorasaun Grande Colar Husi Portugal

DILI, STLNEWS.co - Prezidente Republika (PR), Francisco Guterres Lú Olo sei simu kondekorasaun Grande Colar da Ordem do Infante Dom Henrique husi Prezidente Republika...

PR Promulga Subsidiu Ba Uma Kain

DILI, STLNEWS.co - Prezidente Republika (PR), Francisco Guterres Lu Olo, horseik loron 18 Maiu fulan 2022, promulga dekretu lei subsídiu iha tinan nia rohan...