Home Munisípiu

Munisípiu

UFD Kontinua Oferese Formasaun Ba Joven

BAUCAU, STLNEWS.co - Unidade Feto ba Desenvolvimentu (UFD) Munisipiu Baucau, kontinua oferese formasaun iha area oin-oin, ba joven sira iha Munisipiu Baucau. Informasaun nee hatoo...

Tempu Udan, Estrada Baguia Nakfilak Ba Mota

BAUCAU - Tempu udan, estrada Postu Administrativu Baguia nebee mak partense iha munisipiu Baucau, nakfilak ba mota tanba laiha bee dalan. Kestaun nee hatoo husi...

Benefisiariu Suku Obulo Sei Hetan Pagamentu $200

DILI, STLNEWS.co - Xefe de familia hamutuk 34 iha Suku Obulo, Postu Administrativu Atsabe, Munisipiu Ermera neebe la hetan subsidiu $200, iha fulan hirak...

Gruta Maria Rainha Da Paz Dacuate Hetan Bensa

UATULARI, STLNEWS.co - Gruta Maria Rainha Da paz neebe mak harii husi sarani sira Dacuate husi suku Afaloicai, Postu Administrativu Uatulari, Munisipiu Viqueque hetan...

Joni Viana: Ukun Aan Laos Oferta Husi Bandeza

SAME, STLNEWS.co - Superintendente Polisia Komandante Munisipiu Manufahi Joni Viana das Regras husu ba juventude sira atu kria estabilidade iha rai laran, tanba prosesu...

Kazu Wesusu-Wedauberek Polisia Detein Suspeitu Nain 9, Entrega Aan 2; Situasaun Normal Ona

ALAS, STLNEWS.co - Kazu ataka malu entre juventude Wesusu ho Wedauberek Postu Administrativu Alas Munisipiu Manufahi, Polisia ho F-FDTL kaptura suspeitu nain 9 no...

Problema Joven Wedauberek-Wesusu, Bernado: Prosesu Ba Tribunal

ALAS, STLNEWS.co - Ataka malu entre juventude Wesusu ho Wedauberek, Postu Administrativu Alas, Munisipiu Manufahi autoridade lokal fatin 2 sei nafatin buka malu inklui...

Ataka Malu; Komunidade Evakua Husi Fatin Akontesementu, Sasan Lasalva

ALAS, STLNEWS.co - Akontesementu entre joventude Wesusu ho Wedauberek iha munisipiu Manufahi Postu Administrativu Alas, neebe mosu dezentendimentu rezulta ema nain 5 kanek no...

NEWS UPDATE

Governu Xina Apoia Ekipamentu Lampada 200 Ba MI

DILI, STLNEWS.co - Governu Xina liu husi nia Embaixada iha Timor Leste fo apoiu ekipamentu lampada 200 ba Ministeriu Interior, hodi asegura seguransa iha...

CNRT: Hakarak Hatene Tipu Covid-19 Iha TL, Odete: TL Laiha Virus

DILI, STLNEWS.co - Bankada CNRT Deputada Virgina Ana Belo husu ba Ministeriu Saude (MS), atu esplika tipu Covid-19 iha Timor Leste naran saida, tanba...

EBF Fatumeta Simu Estudante Foun Nain 175

DILI, STLNEWS.co - Eskola Ensinu Baziku Filial (EBF)1 no 2 siklu Fatumeta, simu estudante foun hamutuk nain 175. Hatete Koordenador EBF Fatumeta, Flavio da Costa...

BNCTL Sei Tau ATM Center Fasilita Kliente

DILI, STLNEWS.co - Politika Banku Nasional Comersiu Timor Leste (BNCTL) ba tinan 2021, sei hari tan fatin Automatic Teller Machine (ATM) Center iha edifisiu...

2021 SERVE Kompleta Sukusal Iha Munisipiu 3

DILI, STLNEWS.co - Planu prioridade Servisu Rezistu Verifikasaun Emprezarial (SERVE) tinan 2021 nee, maka atu kompleta sukusal SERVE nian iha munisipiu tolu, Ermera, Liquisa...