Home Nasionál

Nasionál

Governu Xina Apoia Ekipamentu Lampada 200 Ba MI

DILI, STLNEWS.co - Governu Xina liu husi nia Embaixada iha Timor Leste fo apoiu ekipamentu lampada 200 ba Ministeriu Interior, hodi asegura seguransa iha...

CNRT: Hakarak Hatene Tipu Covid-19 Iha TL, Odete: TL Laiha Virus

DILI, STLNEWS.co - Bankada CNRT Deputada Virgina Ana Belo husu ba Ministeriu Saude (MS), atu esplika tipu Covid-19 iha Timor Leste naran saida, tanba...

BNCTL Sei Tau ATM Center Fasilita Kliente

DILI, STLNEWS.co - Politika Banku Nasional Comersiu Timor Leste (BNCTL) ba tinan 2021, sei hari tan fatin Automatic Teller Machine (ATM) Center iha edifisiu...

2021 SERVE Kompleta Sukusal Iha Munisipiu 3

DILI, STLNEWS.co - Planu prioridade Servisu Rezistu Verifikasaun Emprezarial (SERVE) tinan 2021 nee, maka atu kompleta sukusal SERVE nian iha munisipiu tolu, Ermera, Liquisa...

Presu Fos Mantein; AIFAESA Husu Labele Liu 10%

DILI, STLNEWS.co - Presu fos iha supermerkadu W-Four Audian, sei mantein no seidauk iha mudansa ba presu, maibe AIFAESA husu labele aumenta liu 10%. Dehan...

Asegura Fronteira Labele Iha Atividade Ilegal

DILI, STLNEWS.co - Polisia Nasional Timor Leste (PNTL), buka meus oinsa asegura nafatin fronteira, atu nunee labele iha atividade ilegal, iha area neeba. Dehan Komandante...

PR Dekreta Hakoi Deputadu Guntur Iha Jardim Metinaro

DILI, STLNEWS.co - Prezidente Republika (PR) Francisco Guterres Lú Olo dekreta ona hakoi Deputadu Sabino Soares Guntur iha Jardim Dos Herois Da Patria Metinaro. Liu...

PR Dekreta EE Dala 10

DILI, STLNEWS.co - Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo, dekretu ona Estadu Emerjensia ba dala 10. Liu husi komunikadu imprensa neebe mak STL asesu husi...

NEWS UPDATE

Governu Xina Apoia Ekipamentu Lampada 200 Ba MI

DILI, STLNEWS.co - Governu Xina liu husi nia Embaixada iha Timor Leste fo apoiu ekipamentu lampada 200 ba Ministeriu Interior, hodi asegura seguransa iha...

CNRT: Hakarak Hatene Tipu Covid-19 Iha TL, Odete: TL Laiha Virus

DILI, STLNEWS.co - Bankada CNRT Deputada Virgina Ana Belo husu ba Ministeriu Saude (MS), atu esplika tipu Covid-19 iha Timor Leste naran saida, tanba...

EBF Fatumeta Simu Estudante Foun Nain 175

DILI, STLNEWS.co - Eskola Ensinu Baziku Filial (EBF)1 no 2 siklu Fatumeta, simu estudante foun hamutuk nain 175. Hatete Koordenador EBF Fatumeta, Flavio da Costa...

BNCTL Sei Tau ATM Center Fasilita Kliente

DILI, STLNEWS.co - Politika Banku Nasional Comersiu Timor Leste (BNCTL) ba tinan 2021, sei hari tan fatin Automatic Teller Machine (ATM) Center iha edifisiu...

2021 SERVE Kompleta Sukusal Iha Munisipiu 3

DILI, STLNEWS.co - Planu prioridade Servisu Rezistu Verifikasaun Emprezarial (SERVE) tinan 2021 nee, maka atu kompleta sukusal SERVE nian iha munisipiu tolu, Ermera, Liquisa...