Kazu Detekta Iha Munisipiu Baucau no Viqueque Kazu “Esporta”

Koordenador Forsa-Tarefa Prrvesaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Rui Maria de Araujo. (Foto: STL/Donaciano Magalhães)

DILI, STLNEWS.co – Kazu neebe rejistu iha munisipiu Baucau no Munisipiu Viqueque nee kazu “esporta” husi Dili mak lori ba.

“Kazu neebe detekta iha Baucau no Viqueque esporta husi Dili. Autoridade kompetente foti ona desizaun atu impoin medida adisional ho objetivu prevene hadaet tutan moras nee husi Dili ba munisipiu sira seluk, tuir prosedementu hanesan tuir mai,” lia hirak nee hatoo husi Koordenador Forsa Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Rui Maria de Araújo, husi Konferensia Imprensa Zoom Call iha CCD lokraik, Sabadu (20/03/2021).

Nia hatutan, ho baze ba pontu dois rezolusaun numeru 15/21 autorizasaun exepsional bele deit fo ho razaun ida mak seguransa publika, saude publika, asistensia humanitaria, manutensaun sistema abastamentu publiku, no ba realizasaun interese publiku.

Nia informa, laos ema hotu-hotu mak bele hetan autorizasaun espesial, so ema hirak neebe priense kriteria iha razaun sira neebe mak ohin temi.

“Sira neebe priense kriteria sira nee bele haruka pedidu ba Diretor Sentru Integradu Jestaun Krize tuir pontus kontaktus neebe fo sai ona ba publiku iha loron hirak liuba,” katak nia.*

Reportajen: Natalina Lopes
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here