Update Covid-19 TL 26 Setembru: Kazu Pozitivu 32 & Rekuperadu 83

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 32 no rekuperadu hamutuk 117.

“Kazu detetadu foun neebe relata ohin loron 26 fulan Setembru nee hamutuk 32, husi Dili iha 27, munisipiu sira seluk nain 5, no kazu rekuperadu ohin loron hamutuk 83,” lia hirak nee hato’o husi Koordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste (CIGC-SS), Rui Maria de Araújo ba jornalista sira liu husi nota konferensia imprensa, Domingu nee (26/09/2021).

Nia informa, husi total kazu detetadu foun ohin mane 22 feto 10. Husi total kazu detetadu foun ohin nee ho idade 20 nee nain 28 (28,1%), idade entre tinan 12-59 nain 20 (62,5%), nomos idade 60 nee iha nain 3.

Nia hatutan, husi total kazu detetadu foun ohin 12 kazus ka 37,5% mak sintomatiku, no hatudu sintomas. Husi kazu detetadu foun ohin 5 (16%) iha ona vasina kompletu nee 13 (41%) hetan ona vasina doze dahuluk.

Total kazu ativu iha loron 26 fulan Setembru tinan 2021, nee hamutuk 994 depois total kazu konfirmadu kumulativu iha loron 22 fulan Setembru tinan 2021, sura husi loron 21 fulan Marsu tinan 2020 nee hamutuk 19.382.

Husi horiseik mai ohin loron 26 fulan Setembru tinan 2021 hamutuk hotu Laboratoriu Nasional Saude halo 102 testes PCR iha Dili, mak hanesan, Vijilánsia Sentinela 2, Rastreiu ba Kontaktu (Contact Tracing) nain 19, Rastreiu Aleatoriu (Random Screening) iha 12, viajen sai husi serka sanitaria Munisipiu Dili iha 41, nomos viajen internasional iha 9, Fallow up iha kuarentena 19.

Nia afirma liutan, total testes PCR neebe halo horiseik, loron 25 fulan Setembru, iha Munisipiu sira seluk, REAOA no HNGV,  hamutuk 252, no iha Baucau 51, Ermera 5, Maliana 25, Maubisse 5, nomos RAEOA 24, Suai 32, Viqueque 25, Lospalos 75, no HNGV 79.

Kazu obitu ohin loron laiha.*

Reportajen: Natalina Lopes

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 20 Outubru: Kazu Foun Hamutuk 16

DILI, STLNEWS.co - Ohin loron Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) rejistu kazu foun hamutuk 16, iha Dili 14 no munisipiu seluk iha nain 2. "Kazu...

Membru F-FDTL Foun Ida Halai Lakon

DILI, STLNEWS.co - Membru foun FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) ida ohin halai lakon iha sentru formasaun Metinaro tanba la augenta ho instrusaun...

Maromak La Dukur Ba Nia Ema

DILI, STLNEWS.co - Maromak mak iha kbiit tomak sempre akompanha ema hotu iha tempu saida deit no nunka dukur ba ema, tanba ne'e presiza...