Ermera Utiliza Estadiu Ba Izolamentu Covid-19

DILI, STLNEWS.co – Oras nee dadaun Munisipiu Ermera utiliza estadiu Kafe Gleno atu halo izolamentu ba kazu konfirmadu pozitivu Covid-19, neebe ho grau lizeira tanba laiha fatin seluk neebe prense rekejitus minimu.

Prezidente Autoridade Munisipiu Ermera, Jose Martinho dos Santos Soares dehan, evolusaun kazu Covid-19 iha Munisipiu Ermera sei iha klasifikasaun transmisaun esporadiku, tanba kazu sira neebe detetadu positivu nain 20 resin nee sai husi Dili ba Ermera iha loron 2 fulan Abril.

“Ami horiseik deside kedas halo izolamentu ba sira iha estadiu Gleno, tanba fatin seluk la premite tuir rekejitus Organizasaun Mundial Saúde nian laiha kondisaun sufisiente atu utiliza hanesan izolamentu. Ekipa tekniku hare stadium bele tanba iha odamatan sai no tama, atu labele kahur malu ho mediku no seguransa sira,” hatete Prezidente Autoridade Munisipiu Ermera, Jose ba STL liu husi telefone, Kinta (29/04/2021).

Nia esplika, servisu prevensaun no mitigasaun neebe sira halao dadaun nee maka reforsa ekipa forsa tarefa atu ezekuta regras preventivu sira ho seriu liu tan hanesan obrigatoriu movimentu uza maskra, halo distansiamentu, no re-instala tanki bee iha fatin publiku sira atu fasilita komunidade sira fase liman.

Tanba atividade sira hanesan eskola, selebrasaun eukaristia no negosiu kontinua lao hanesan baibain, maibe importante maka tenke asegura ema hotu kumpri protokolu prevensaun hanesan uza maskara, distansia fisiku, fase liman beibeik ho sabaun no bee.

Tuir dadus komulativu surtu Covid-19 iha loron 8 fulan Abril tinan 2021, total kazu konfirmadu iha munisipiu nian Ermera hamutuk ona nain 22.

Iha fatin seluk, Diretor Servisu Saude Munisipiu Bobonaro, João Baptista Mau Cardoso informa, sira seidauk iha kazu detetadu, maibe servisu vijilansia sentinel iha fasilidade saude nafatin lao, no teste swab ba sidadaun sira husi Dili kontinua tanba numeru kada loron aumenta makas kompara ho entrada illegal sira husi nasaun vizinu.

Nia hatutan, autoridade lokal no seguransa sira halo kontrolu makas tebes ba iha sidadaun sira neebe husi Dili mai munisipiu sein karta autorizasaun husi Centru Integradu Gestão Crize atu bele submete ba teste PCR, no loron ida sira kuaze halo teste ba ema nain 20 resin husi Dili.*

Reportajen: Jeniche da Costa
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Publisidade Husi Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS) Konaba Covid-19 & Vasinasaun; EP1

STLNEWS.co – Publisidade Husi Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS) Konaba Covid-19 & Vasinasaun • EPISODE 1: Drama Kakaluk Ba Corona https://youtu.be/VQBkF8ES8GE • Mensagen Avo Ramos Horta https://youtu.be/YPnLzaLb43E Ministério...

Odete: Pasiente Kuarentena Tasi-Tolu La Konkorda Desizaun MS Haketak Feto & Mane

DILI, STLNEWS.co - Ministra Saude, Odete Maria Freitas Belo afirma, fatin izolamentu Tasi-tolu, Ministeriu Saude (MS) koko atu izola feto ketak no mane ketak,...

Joven Baucau Komesa Hakribi Violensia

BAUCAU, STLNEWS.co - Kazu sivil neebe mak sempre mosu la sai preokupasaun estabilidade seguransa Munisipiu Baucau nian, tanba joven barak komesa komesa hakribi violensia. Lia...
%d bloggers like this: