Hakarak Sai Husi Dili, Tenke Teste Iha Laboratorium

Diretor Sentru Integradu Jestaun Krize, Brigadeiru General João Miranda “Aluc” Descartes. (Dok: STL)

DILI, STLNEWS.co – Rezolusaun governu impoin serka sanitaria iha munisipiu Dili, nunee la autoriza populasaun atu sai husi Dili. Tanba nee bainhira sidadaun sira hakarak sai husi Dili tenke ba teste uluk iha laboratorium nasional, hafoin bele halao viajen ba Munisipiu.

Kestaun nee hatoo husi Diretor Ezekutivu Sala Situasaun Sentru Integradu Jesatun Krize (SIJK) Brigadeiru Jeneral, João Miranda “Aluc” Descartes ba jornalista, hafoin remata enkontru ho PM Taur Matan Ruak, iha Palasiu Governu, Sesta (19/03/2021).

“Atu fo autorizasaun ba sidadaun sira neebe hakarak sai husi Dili ba munisipiu sira seluk nee depende ba razaun neebe sira aprezenta. Tanba razaun neebe mak sira aprezenta ho akordu neebe mak estabelese ona iha rezulusaun governu nia, sala situasaun bele autoriza mais tenke ba uluk halo teste iha laboratorium se karik nia negativu bele fo autorizasaun nia sai, maibe karik nia rezultadu mak positivu automatikamente sei lori nia ba izolamentu.” dehan Diretor Ezekutivu SIJK, Brigadeiru Jeneral, João Miranda “Aluc” Descartes iha Palasiu governu, Sesta, (19/03/2021).

Brigadeiru Jeneral Aluc informa, kriteriu ba sidadaun sira neebe mak hakarak sai husi kapital Dili mak hanesan kazu esepsionais neebe mak bele dehan nesesariu entaun tenki sai.

Hanesan Dili wainhira Ministeriu Saude, Ministeriu Ensinu Superior no Ministeriu Edukasaun hatete ho situasaun serka sanitaria agora nee kansela hotu atividade eskola, klaru katak governu sei hare sira nia nesesidade para haruka sira idak-idak fila ba sira nia munisipiu orijen, hafoin situasaun normal mak sira fila mai Dili.*

Reportajen: Alberto Menezes
Editora: Carme Ximenes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here