Odete: Governu Nafatin Loke Dalan Ba Estudante Sira Husi Rai Liur

Ministra Saude (MS) Odete Maria Freitas Belo hatete, daudauk estadu Timor Leste, implementa Estadu Estadu Emerjensia (EE), aumezmu tempu taka totalmente aeroportu no fronteira, maibe govenu nafatin loke dalan no sei la limite estudante sira iha rai liur atu tama mai TL, maibe tenke kumpre regras hodi tama kuarentena too loron 14. (Foto: STL/Jeniche da Costa)

DILI, STLNEWS.co — Ministra Saude (MS) Odete Maria Freitas Belo hatete, daudauk estadu Timor Leste, implementa Estadu Estadu Emerjensia (EE), aumezmu tempu taka totalmente aeroportu no fronteira, maibe govenu nafatin loke dalan no sei la limite estudante sira iha rai liur atu tama mai TL, maibe tenke kumpre regras hodi tama kuarentena too loron 14.

Nia hateten kuandu fronteira loke pasajeiru ka estudante sira eskola iha rai liur hakarak tama mai bele tama, maibe tenke kumpre regas neebe iha, atu nunee labele transmite karik sira positivu.

“Iha estudante balun mak sei tama mai kuandu fronteira loke, liuliu ba ita nia oan estudante sira eskola iha rai liur, maibe ita seidauk iha informasaun klaru katak estudante na’in hira mak atu tama mai,” dehan Odete ba STL iha kuarentena Tasi Tolu, Sabadu lokraik (09/01/2021).

Nia dehan, TL labele tauk dehan kazu labele tama, ema sira tama mai nee nia ema timor oan. Tanba nee, kuandu governu loke fila-fali fronteira ema tama mai, Ministeriu Saude tenke simu maibe MS mos kontinua nafatin halo jestaun baibain .

“Bainhira ema too mai ita prepara kuarentena, hodi aplika ba sira hodi kumpre hela too loron 14, kuandu deteta pozitivu ita evakua ba izolamentu no nia maluk sira neebe pozitivu tenke kontinua hela nafatin loron 14,” tenik nia.

Tanba nee prosedimentu neebe Ministeriu Saude halo ona kontinua koko halo nafatin, bainhira se deit kuandu tama mai importante tenke lao tuir regras neebe MS iha ona,” nia apela.

Entertantu tuir observasaun STL iha Kuarentena Tasi Tolu, pasajeiru neebe antes kuarentena iha fatin refere ida-idak fila ona ba nia uma, tanba rezultadu neebe laboratorium fo sai hatudu negativu.*

Reportajen: Jeniche da Costa
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here