Taur: Dalan Uniku Salva Vida, Tenke Simu Vasina

DILI, STLNEWS.co – Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak hatete, dalan uniku neebe bele salva ema nia vida husi Covid-19 mak tenke simu vasina, tanba liu husi vasina mak bele hasae ema nia imunidade hodi luta hasoru virus nee.

“Tuir hau nia esperiensia karik foin dadauk hau la simu vasina, hau bele todan oituan, no mesmu hau vasina kompletu maibe bulelu oituan, ita boot sira hanoin took, se karik vasina la iha, nee esperiensia neebe hau hasoru, tanba nee hau hakarak partilla ba komunidade sira para labele haluha simu vasina,” dehan PM Taur Matan Ruak liu husi konferensia imprensa neebe halao iha rezidensia ofisial Farol, Dili, Tersa nee (14/09/2021).

Xefe Governu nee esplika, ho esperiensia neebe mak nia hetan bainhira infetadu, hanesan vontade han la iha, isin manas, kabun moras no mear.

“Primeiru semana hau infeitadu Covid-19, nee perturba oituan hau nia situasaun, maibe depois segunda hau komesa diak, no apoiu ho mediku sira neebe loron kalan halo teste beibeik, permanente hela deit hodi hatene hau nia evolusaun,” dehan nia.

Eis Prezidente Republika nee dehan, nia ho imunidade neebe forte hasoru Covid-19 nee, tanba kompleta ona vasina ba dala 2.

“Apela ba populasaun tomak atu labele haluha moras ida nee realmente todan, tanba nee hau enkoraja populasaun, inan aman sira atu hakbesik an ba iha sentru vasinasaun sira hodi simu vasina, tanba ita laiha dalan seluk, liu husi vasina nee mak bele reduz risku ba iha ita nia isin lolon,” dehan PM Taur.

Aleinde nee, Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, Tersa ohin retoma fali servisu hanesan baibain, hafoin rekuperadu husi Covid-19, no kumpre auto izolamentu iha nia rezidensia, tanba infetadu husi Covid-19 iha loron 25 fulan kotuk.*

Reportajen: Alberto Menezes

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 23 Setembru: Kazu Pozitivu 58, Rekuperadu 148 & Obitu 1

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 58, i kazu rekuperadu ohin loron 148 no obitu nain...

Vasinasaun Dalan Seguru, Normaliza Situasaun

DILI, STLNEWS.co – Vasinasaun mak dalan seguru hodi normaliza situasaun, no hasae imunidade forte atu prevene Covid-19. Kestaun nee haktuir husi Ministru Ensinu Superior Siensia...

Finalista ICS 292 Simu Graduasaun

DILI, STLNEWS.co – Institutu Ciencia Saude (ICS), ohin halao graduasaun ba finalista hamutuk 292, kompostu husi fakuldade 4 mak hanesan, Fakuldade Enfarmajen, Farmasia, Parteira...
%d bloggers like this: