Taur: Pandemia Covid-19 Fo Ameasa Ba Futuru Pais Ho Sidadaun Nia Moris

Primeiru Ministru Taur Matan Ruak. (Foto: Media G-PM)

DILI, STLNEWS.co – Sirkuntasia pandemia Covid-19 iha fulan Fevereiru no Marsu, neebe fo ameasa ba futuru no pais no sidadaun sira nia moris, liliu ferik no katuas sira neebe vulneravel hasoru moras hadaet Covid-19.

“Sirkunstánsia sira la favoravel neebe multiplika efeitu no impaktu negativu neebe kauza husi aparesementu pandemia Covid- 19, entre fulan fevereiru no fulan marsu, neebe ameasa futuru pais no sidadaun sira nia moris, liuliu ferik-katuas no sira neebe vulneravel liu hasoru moras daet sira, no fo risku ba ita nia kapasidade resposta nian husi Servisu Nasional Saude, neebe sei fraku no la preparadu atu hasoru krize sira ho dimensaun boot,” lia hirak nee hatoo husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak liu husi Diskursu iha Parlamentu Nasional (01/10/2020).

Nia haktuir tan, maibe ho duni brani no lalais mak orgaun soberania oioin hatene oinsa propoin, autoriza no proklama periodu estadu emerjensia nian oioin, atu hatan, tuir rekomendasaun prátika hirak neebe diak liu, ba nesesidade atu limita liberdade, direitu no garantia sira, neebe hatuur ona iha Konstituisaun Repúblika no iha Deklarasaun Universal Direitus Umanus.

Iha ambitu ida-nee, ita husu sakrifísiu boot ba ita-nia ema sira no ita-nia sosiedade, hodi limita direitu sirkulasaun nian ho bandu ba movimentu no viajen sira, neebe aumenta tan ho taka fronteira sira.

“Ita mos husu atu halo distansiamentu sosiál no bandu realizasaun eventu, manifestasaun no enkontru sosiál, kulturál, desportivu no polítiku sira, neebe halibur ema barak,” katak nia.

Nia hatutan, ho liafuan badak, ita husu ba pais hodi suspende ninia atividade no hamenus ninia progresu iha área barak no iha setor hirak neebe fundamental ba ita-nia moris-diak no ba ita-nia kresimentu ekonómiku.

“Pedidu sira-nee hotu, ita nia povu hatan ona ho sidadania, responsabilidade, disiplina, obediensia no espiritu pertensa nian neebe boot tebes, tanba hotu-hotu konsiente konaba perigu no kompriende katak solusaun ba prevensaun propagasaun Covid-19 nian, la depende deit ba autoridade saude, seguransa ka administrasaun publika, maibe husi hahalok no atitude Timoroan idak-idak nian,” hakotu nia.

Reportajen: Natalina Lopes
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here