TL Detekta Variante Delta Iha Kuarentena

DILI, STLNEWS.co – Timor Leste (TL) detekta duni variante Delta B.1.6.7.1.2 (Indian Variant) iha kuarentena, maibe seidauk iha evidensia forte katak, akontese transmisaun iha komunidade.

Kestaun nee informa husi Diretora Ezekutiva Laboratorium Nasional Saude, Endang Soares da Silva ba jornalista sira iha INS, Segunda nee (12/07/2021).

Pasiente neebe detetadu positivu variante delta nee tama iha TL, iha loron 22 fulan Abril. Depois deteta pozitivu, ekipa evakua kedas ba izolamentu atu hodi halo tratamentu, maibe kondisaun grave tanba nee mak evakua kedas ba rai liur.

“Ita detekta nain ida duni ho variante delta B.1.6.7.1.2, maibe konsege detekta iha kuarentena depois ba izolamemtu hotu depois evakua ba rai liu hodi halo tratamentu iha rai liu,” hatete Endang.

Diretora Ezekutiva Laboratorium Nasional Saude, Endang Soares da Silva. (Foto: STL/Jeniche da Costa)

Pasiente nee ema estranjeirus, maibe husi rai liur mai haruka izolamentu ketak iha kuarentena, no iha tempu neeba evakua kedas ba liur, tanba ho kondisaun grave ituan, entaun variante nee la konsege trasmite ba ema seluk.

Iha fatin ketak, Koordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, (CIGC-SS), Rui Maria de Araujo esplika, Laboratoriu Nasional Saude, ho apoiu husi Menzies, halao servisu hamutuk ho Doherty Institute iha Melbourne, Australia, hodi halo teste genotipagem ba Covid-19 nia swab, pozitivu sira, hodi buka tuir evidensia husi variante foun nian.

Nia informa, rezultadu preliminariu husi teste lubuk ida foin lalais nee, hatudu iha kazu ida mak hetan variante Delta Covid-19, neebe mak diagnostikadu husi ema ida neebe viagem fila mai Timor Leste no hela iha kuarentena iha dia 22 de Abril 2021.

Nia tenik, individu nian nafatin hela iha izolamentu no konsege trata ho prekausaun kotrolu infeksaun nian neebe mak apropriadu. La iha evidensia ba transmisaun adisional husi Covid-19 nia variante Delta ida nee iha komunidade.

Depois Oras nee daudaun kontinua iha transmisaun husi Covid-19 nia variante Delta nee iha nasaun barak iha mundu tomak, kontinua iha risku atu introdus/transmite variante Delta ba komunidade iha Timor-Leste. Triagem no teste sei kontinua halao nafatin.*

Reportajen: Jeniche da Costa
Editora: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Covid-19 Update (26 Jullu 2021): Pozitivu 6, Rekoperadu 45, & Ativu 656

DILI, STLNEWS.co - Loron 26 fulan Jullu liu Centro Integrado Gestão de Crises, Sala Situação (CIGC-SS) rejistu kazu pozitivu Covid-19 iha nain 6, Dili...

Demisaun Membru PNTL 3, PN Rekonese Bazeia Ba Regulamentu

DILI, STLNEWS.co - Parlamentu Nasional (PN) liu husi komisaun B neebe trata asuntu defeza seguransa no negosiu estranjeiru rekonese demisaun membru Polisia Nasional Timor-Leste...

Komisaun F Seidauk Aprova Projetu Lei Protesaun Ba Labarik

DILI, STLNEWS.co - Parlamentu Nasional (PN) liu husi Komisaun F trata asuntu Saude, Seguransa Sosiais no Igualidade Jeneru, seidauk aprova projetu lei protesaun labarik...
%d bloggers like this: