Asosiasaun Husu Komite Eleitoral Labele Hamosu Tan Polemika Iha Segundu Kongresu

DILI, STLNEWS.co – Asosiasaun Futebol Munisipiu Baukau husu Komite Eleitoral atu labele hamosu tan polemika iha segundu kongresu estraordináriu Federasauan Futebol Timor Leste (FFTL), ba kandidatura Prezidente FFTL.

Lia hirak nee hatoo husi Prezidente Asosiasaun Futebol Munisipiu Baukau, Martinho Belo ba STL liu husi telemovel, Domingu (28/01/2024).

“Ami asosiasaun hakarak hatete rekursu Komisaun Eleitoral neebe mak toma konta ba eleisaun kandidatura nain 2 nian nee atu labele hamosu tan problema ida hanesan foin lalais iha primeiru kongresu nee,” dehan nia.

Nia informa, oras nee daudaun iha ezekutivu sira mos sei hein hela resposta husi AFC no FIFA, oinsa mak atu aselera kongresu neebe mak foin daudaun altera tiha nee.

Nia mos husu ba Sekretariadu FFTL nomos Komisaun Eleitoral atu labele halo azineiras hodi soran fali asosiasaun sira neebe mak apoiu kandidatura nain 2 nee.

Aleinde nee, nia akresenta kongresu FFTL tenki aselera ona para atividades sira nee bele funsiona hikas hanesan baibain.

Enkuantu iha primeiru kongresu estraordináriu FFTL nian neebe mak realiza iha 10 Janeiru kansela, tanba desizaun inkonsistensia husi Komite Eleitoral ba direitu votu asosiasaun arbitrajen, Vikeke ho Ainaro.

(mar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here