ADTL Esforsu Asegura Defisientes Ba Edukasaun

(Foto: ADTL)

DILI, STLNEWS.co – Assosiasaun Defisiensia Timor Leste (ADTL), sempre iha esforsu an nafatin, hodi bele asegura maluk defisiente sira bele asesu ba iha edukasaun.

Tuir Diretor Ezekutivu ADTL, Cesario da Silva katak, loos duni katak, partisipasaun ema ho defisientes sira nian ba edukasaun seidauk maximu, liu liu defisiente matan no tilun, neebe mak defikulta sira labele haree no rona, no oinsa mak sira nee atu bele hetan edukadaun neebe diak hanesan ho sira nian maluk defisiente sira seluk.

“Involvimentu ema ho defisiente sira nian iha area edukasaun nee hau konsidera sei menus, tanba nee agora dadaun ADTL hamutuk ho nia membru sira esforsu atu bele asegura ema hotu ba edukasaun, situasaun neebe mak ami infrenta mak maluk defisiente matan sira, no defisiente tilun no matan, neebe mak sira labele haree no koalia, sira nee mak seidauk asesu edukasaun ho diak, maluk defisiente sira, liu-liu labarik sira problema intelektual seidauk asesu ba edukasaun ho diak, tanba primeiru ita nian apoiu sira, atu garante ajuda ema defisiente sira nee mak seidauk iha,” dehan Cesario ba STL, iha edifisiu ADTL Mascarinhas, Dili, Tersa (23/03/2021).

Nia dehan, problema segundu mak manorin sira seidauk prontu atu bele hanorin defisiente sira, tanba seidauk iha koinesementu baziku, neebe mak iha defikuldade ba aprende, ho situasaun ida nee mak sira hakarak esforsu nafatin, hodi husu ba Ministeriu Edukasaun, oinsa mak atu investe ba setor edukasaun ninia, liu-liu iha sira nian politika nasional ba edukasaun ninia iha Timor Leste.

Iha parte seluk, Francisco Maia de Jesus, hanesan defisiente dehan, durante nee defisiente barak mak asesu ona eskola, balun iha ensinu baziku, nomos balun iha ensinu superior, ida nee hatudu katak, defisiente sira mos lakohi lakon oportunidade.

“Hau remata deit hau nian estudu iha nivel sekundariu, tanba nee, hau faan deit sasan tama sai bairru, para lori osan nee haree fali hau nian inan aman neebe ferik ona, atu ba iha universidade, maibe ekonomia husi familia mak la too, entaun hau para deit iha sekundariu,” nia dehan.*

Reportajen: Jacinta Sequeira/Blandina Mauno
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here