Asegura Livrus Iha Eskola

Maske iha mandatu Diretor ESJ no 4 de Setembru Balide, Sergio A.da Cruz seidauk simu karta ruma, hodi autoriza professor tuir formasaun ba biblioteka eskolar, maibe parte eskola sempre asegura nafatin livrus sira nee. (Foto: STL/Jacinta Sequeira)

DILI, STLNEWS.co – Maske iha mandatu Diretor ESJ no 4 de Setembru Balide, Sergio A.da Cruz seidauk simu karta ruma, hodi autoriza professor tuir formasaun ba biblioteka eskolar, maibe parte eskola sempre asegura nafatin livrus sira nee.

Nia dehan, fatin ba livru sira nee iha, tanba parte husi eskola nian sempre asegura livru sira nee iha eskola ida nee, tanba foin dadaun mak halo konstruksaun ba biblioteka eskolar.

“Durante nee iha hau nian mandatu ou lideransa, hau seidauk simu karta ruma para fo autorizasaun ba professor sira, hodi ba tuir formasaun konaba biblioteka eskolar ninia. Fatin ba biblioteka eskolar agora dadaun iha ona, tanba foin mak halo konstruksaun ba biblioteka eskolar bazeia ba orsamentu neebe mak hetan suporta husi inan aman sira, no bazeia ba item neebe mak eskola prepara ba,” dehan Sergio ba STL, iha ESJ no 4 Balide, Dili, Segunda (29/03/2021).

Iha fatin seluk, Direitor Edukasaun Munisipiu VIqueque, Emidio Amaral, dehan, durante nee professores nain 10 mak tuir ona formasaun ba EBC no ESJ deit eskola neebe iha ona biblioteka eskolar, maibe depende ba osan husi MEJD deit.

Emidio sublina, livru sira nee, presiza asegura diak, liu liu eskola ida-idak mak tenke asegura livru sira nee, atu nunee eskola sira mak tenke asegura rasik, fatin rai livru nee tenke iha, para bele asegura didiak livrus importante sira nee.

Tanba professor balun tuir ona formasaun konaba biblioteka eskolar ninia, maibe balun too agora seidauk tuir formasaun, tanba haree mos ba iha orsamentu, maibe eskola balun bele halo rasik fatin, hodi rai livrus hirak nee.*

Reportajen: Jacinta Sequeira/Blandina Mauno
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here