Covid-19 Hadia Kualidade Ensinu Superior

DILI, STLNEWS.co – Covid-19 laos lori aspetu negativu ba ensinu superior, maibe kria esforsu foun no oportunidade atu hadia kualidade ensinu superior.

“Ita iha konsiensia kona ba difikuldade no dezafiu sira neebe mak ita hasoru. Maibe ita presiza fiar katak pandemia nee laos lori aspetu negativu sira. Tanba COVID-19 mos kria no dudu ita nia esforsu foun no oportunidade atu hadia kualidade ensinu superior,” hatete MESSK, Longuinhos dos Santo liu husi diskursu, wainhira partisipa tomada pose Reitor foun IOB Pedro Ximenes, iha OIB, Fomentu, Tersa (01/06/2021).

Governante hatutan, instituisaun Ensinu Superior sira iha no hamosu hanoin hikas no reformula sira nia estratejia atu asegura prosesu ensinu no aprendizajen iha realidade no ambiente foun ida nee.

Fo prioridade boot liu ba utilizasaun teknolojia foun sira iha prosesu Ensinu no Aprendizajen, neebe, mak iha serteza katak, sei iha kontinuidade ba nia utilizasaun iha prosesu ensinu no aprendizajen iha futuru, tanba mundu nee preparadu atu moris iha sekulu 21, iha “Era Dijital” no “Era Teknolojia Foun”, era neebe dokumentu sira la rai ona iha armariu ka gaveta, maibe rai deit iha “kalohan” liu husi teknolojia hanesan internet. Nunee, Teknolojia Informasaun no Komunikasaun nian iha papel ida neebe importante iha forma oinsa ita komunika, aprende no ita moris.

Nia dehan, reforsu ba utilizasaun teknolojia foun sira husi Instituisaun Ensinu Superior sira sai hanesan vantajen ka oportunidade ida neebe rezulta husi luta kontra pandemia nee. Akademiku no eis-Primeiru-Ministru Inglaterra nian, Winston Churchill, iha lian ingles: “The pessimist sees difficulty at every opportunity; while the optimist sees opportunity in every difficulty”. Signifika katak ita tenke iha fiar metin nafatin ka kontinua optimista iha situasaun saida deit, atu hetan oportunidade hanesan iha períodu neebe ita hasoru konstranjimentu no difikuldade sira.

Nunee, VIII Governu Konstitusional sei iha tempu badak nia laran atu fasilita lina internet ba Instituisaun Ensinu Superior privada sira atu dosente no estudante sira bele iha asesu nee fasil liu ba siensia no teknolojia. Ita presiza prepara ita nia rekursu umanu sira ba “Era Dijital” no asesu internet sai hanesan instrumentu esensial ida.*

Reportajen: Blandina Mauno/Jacinta Sequeira
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Publisidade Husi Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS) Konaba Covid-19 & Vasinasaun; EP1

STLNEWS.co – Publisidade Husi Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS) Konaba Covid-19 & Vasinasaun • EPISODE 1: Drama Kakaluk Ba Corona https://youtu.be/VQBkF8ES8GE • Mensagen Avo Ramos Horta https://youtu.be/YPnLzaLb43E Ministério...

Odete: Pasiente Kuarentena Tasi-Tolu La Konkorda Desizaun MS Haketak Feto & Mane

DILI, STLNEWS.co - Ministra Saude, Odete Maria Freitas Belo afirma, fatin izolamentu Tasi-tolu, Ministeriu Saude (MS) koko atu izola feto ketak no mane ketak,...

Joven Baucau Komesa Hakribi Violensia

BAUCAU, STLNEWS.co - Kazu sivil neebe mak sempre mosu la sai preokupasaun estabilidade seguransa Munisipiu Baucau nian, tanba joven barak komesa komesa hakribi violensia. Lia...
%d bloggers like this: