Defisiente Matan Susar Atu Asesu Ba Edukasaun

Diretor Ezekutivu Asosiasaun Halibur Defisiensia Matan Timor Leste Gaspar Afonso. (Foto: STL/Blandina Mauno)

DILI, STLNEWS.co – Diretor Ezekutivu Asosiasaun Halibur Defisiensia Matan Timor Leste Gaspar Afonso hatete, ema ho defisiensia matan susar los atu asesu ba edukasaun, tanba laiha fasilidade adekuadu ba sira.

Diretor nee hatete, audio orientasaun nee espesifiku liu ba ema ho defisiente matan, i dadus 2010 no 2015 ema defisiesia matan sai numeru as iha dadus defisiesia nian.

“Dadaun nee ema hotu hatene katak, ema ho defisiensia matan nee mak susar los atu asesu ba edukasaun, tanba laiha fasilidade adekuadu ba sira, ohin loron ita bele koko ho liman, sira ladun maximu partisipa iha edukasaun, hanesan primaria, pre-sekundariu, sekundariu too ensinu superior,” hatete Diretor Ezekutivu AHDMTL Gaspar Afonso ba jornalista sira iha Salaun IAN Martin Infordepe, Balide, Kinta (01/10/2020).

Diretor hatutan, ezemplu defisiente lubuk ida ba tama ona iha ensinu superior, maibe fasilidade laadekuadu hanesan liberasaun nee sira labele asesu tanba laiha textu braille, no laiha meus seluk atu bele asesu, no ami sira ba eskola iha universidade uza meus rasik.

Tanba nee mak ohin oportunidade diak, MEJD halo sosializasaun ba planu asaun nasional iha parte edukasaun nian, ba ema ho defisiente 2020-2024, atu fo hanoin nunee MEJD bele prepara karik sira hatama orsamentu ba 2021, bele kobre mos nesesidade ema ho defisiensia nian.

Tanba 38.118 husi dadus neebe mak iha, 25.789 mak sei hela iha alfabetizasaun nia laran, sei karik ita adopta ODS iha numeru rua koalia kona ba edukasaun.

“Ita atu atinje buat ida labele husik ema ida iha kotuk, tanba 25.000 laos ema oituan, neebe ohin oportunidade diak atu partisipa fo hanoin oinsa MEJD harii situasaun hirak nee,” nia hatete.

Nia rekomendasaun babain ami ejiji hakarak tempu too ona para fo oportunidade no kria asesibilidade, kondisaun ba ema hotu, no inklui ho ema defisiensia atu labele nafatin iha kotuk, tanba edukasaun mak sai save importante ba dezenvolvimentu.

Reportajen: Blandina Mauno
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here