EBC 10 Dezembru: Dia 7 Setembru Ezame Segundu Periodu

DILI, STLNEWS.co – Eskola Ensinu Baziku Central 10 Dezembru Comoro, liu husi Adjuntu Diretor Fernando da Costa Guterres hatete, dia 7 Setembru 2020 foin realiza ezame segundu periodu.

“Eskola 10 Dezembru 3 siklu bazeia ba kalendariu tuir lolos iha dia 03 agostu, maibe tanba ami husu informasaun husi parte inspeksaun katak, hein sirkular entaun foin dadauk mak sirkular to’o ne’ebé sei hadia fila fali ba dia 7 Setembru 2020 foin realiza ezame segundu periodu,” hatete Adjuntu Diretor Fernando da Costa Guterres, ba jornalista sira iha knar fatin Comoro, Sesta (21/08/2020).

Adjuntu hatutan, ba sira nia preparasaun agora dadauk prosesu aprendizajen sei lao hela, maibe orsida fo informasaun ba professores sira konaba oinsa dia 7 Setembru atu izame, ne’ebé mekanismu bazeia ba materia ne’ebé maka professores fo ba estudante sira.

Nia relata, professores sira bazeia ba materia durante fo tanba sira iha tornu rua, tornu ida tama iha semana ida no seluk tama iha semana ida, tanba bazeia ba Covid-19, no estadu emerjensia ne’ebé agora dadauk sei implementa hela.

Total estudante husi EBC 10 dezembru 1097, kada aula maximu 40 no minimu 39 pesoas. Total professores hamutuk 53 pesoas inklui guarda ho administrasaun no kontratadu.

Reportajen: Blandina Mauno

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here