ESJ No 4 Setembru, Seidauk Realiza Aprendizajen

DILI, STLNEWS.co – Eskola Sekundariu Jeral no. 4 de Setembru Balide, seidauk realiza prosesu aprendizajen, tanba professores vasina seidauk atinje to’o 90%.

Diretor ESJ no. 4 de Setembru Balide Sergio A. da Cruz hatete, maske eskola seluk hahu ona aprendizajen, maibe eskola no. 4 de Setembru Balide seidauk reativa eskola, tanba professores seidauk vasina to’o 90%.

“Lideransa hatutan deit orden neebe hatun mai eskola, karik professores balun la kumpre ida nee, entaun E.M mak sei rezolve asuntu refere ho professor sira, tanba professor sira vasina seidauk too 90%. Total professores 111, maibe professores neebe mak vasina ona nee foin atinje 77%, professores 34 mak seidauk vasina,” dehan Sergio ba STL Kuarta nee (22/09/2021).

Nia hatete, konaba aula online parte balun deit, no estudante sira nafatin estuda iha rezumu neebe mak fahe tiha ona, oinsa mak estudante sira nafatin estuda rezumu ida nee, atu nunee sira bele iha preparasaun neebe mak diak.

Nunee mos, Leonita Maia Nunes hanesan estudante terseiru ano, husi ESJ no. 4 de Setembru Balide hatete, los duni katak, eskola balun iha Munisipiu Dili hahu aula prezensial, maibe to’o agora sira nian seidauk, tanba sira mos hein deit orientasaun ruma mai husi lideransa eskola ninia, tanba to’o agora seidauk iha informasaun.*

Reportajen: Jacinta Sequeira

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 20 Outubru: Kazu Foun Hamutuk 16

DILI, STLNEWS.co - Ohin loron Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) rejistu kazu foun hamutuk 16, iha Dili 14 no munisipiu seluk iha nain 2. "Kazu...

Membru F-FDTL Foun Ida Halai Lakon

DILI, STLNEWS.co - Membru foun FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) ida ohin halai lakon iha sentru formasaun Metinaro tanba la augenta ho instrusaun...

Maromak La Dukur Ba Nia Ema

DILI, STLNEWS.co - Maromak mak iha kbiit tomak sempre akompanha ema hotu iha tempu saida deit no nunka dukur ba ema, tanba ne'e presiza...