Estudantes Ladomina Portugues, Defikulta Iha Aprendizajen

DILI, STLNEWS.co – Bainhira estudante sira ladomina lian Portugues, sai defikulta sira iha aprendizajen, tanba sira la kompriende materia neebe hatoo husi Professor sira ho lian Portugues.

Adjuntu Diretor eskola sekundariu Nobel da Paz, Agostinho Pinto dehan, antes serka sanitari (SS) nee, sira nia atividades prosesu aprendizajen lao hanesan baibain, maibe materia hotu uza lian Portugues, maibe bainhira iha esplikasaun ba estudante sira bele uza lian hat, mak hanesan lian Portugues, Tetun, Melayu, ho lian materna, maibe dala ruma defikuldade ba estudante sira iha materia neebe fo husi professor sira, tanba estudante sira la domina lian refere ho diak.

“Hau hanoin durante prosesu aprendizajen materia hotu ho lingua Portugues, bainhira iha esplikasaun ba materia sira nee uza lian hat, mak hanesan Portuguese, Tetun, Melayu no lian materna, maibe dala barak liu esplikasaun ba materia ho Tetun. Ba professores no professora sira laiha difikuldade ba lian Portugues, tanba sira prepara antes fahe materia ba estudantes sira,” dehan Agostinho ba STL, liu husi telefone, Segunda (03/05/2021).

Nia sublina, prosesu aprendizajen ba materia hotu, nee uza hotu lian Portugues, tanba nee, estudante sira mos tenke hatene uituan lian ida nee, atu nunee sira mos bele hatene materia neebe oferese husi professor sira.

“Tuir observasaun hau nian professores sira laiha duvida ba materia neebe mak sira oferese ba estudantes sira iha prosesu aprendijazen, maibe estudantes mak iha defikuldade atu komprende materia, tanba sira ladomina Portugues ho diak, ida nee mak obriga professores sira tenke utiliza lian Tetun hodi halo esplikasaun no kadaves uza lian materna ba estudante sira,” afirma nia.

Iha fatin seluk, Direitor ESJ no 4 Setembru Balide, Sergio A.da Cruz, hatete, lian Portugues no Tetun hanesan lian ofisial Timor nian, tanba presiza dezenvolve nafatin, tanba nee, durante nee professor sira mos nafatin tuir formasaun atu nunee bele aumenta liu tan koinesementu professor sira nian ba lian ida nee.*

Reportajen: Jacinta Sequeira
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 21 Setembru: Kazu Pozitivu 67 & Rekuperadu 318

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 67 no kazu rekuperadu hamutuk 318. "Kazu detetadu foun neebe relata...

Sai PR Labele Halo Terus Povu

DILI, STLNEWS.co – Tuir lian Komunidade Agostina Soares katak, se mak atu kandidata an ba Prezidente Republika ba tinan 2022-2027, labele halo terus tan povu...

Fundasaun Codiva Haklean Konesementu LGBTI Ba Autoridade Lokal

DILI, STLNEWS.co – Fundasaun Codiva haklean informasaun no konesementu konaba asuntu Lesbian Gay Bisexual Trans Intersex (LGBTI) ba autoridade lokal. Haktuir Diretora Ezekutiva Fundasaun Codiva...
%d bloggers like this: