ESTV-IT 28 Novembru Menus Profesor

Diretor ESTV-IT 28 Novembru Becora Pedro da Silva Ximenes. (Foto: STL/Blandina Mauno)

DILI, STLNEWS.co – Eskola Sekundariu Tekniku Vokasional Industria no Teknologia (ESTV-IT) 28 Novembru, too agora sei hasoru defikuldade hanesan moru, bee mos no professor menus.

“Preokupasaun neebe durante ESTV-IT 28 Novembru hasoru kona ba infraestrutura mak hanesan moru ho bee mos, tanba eskola nee iha komunidade sira nia leet, kuandu moru laiha estudante sira tama sai no ema liur mos tama sai, I kadaves ami fo sai ona katak, dala ruma ema ba soe bee iha laran halo foer eskola no ami tenki hamos,” hatete Diretor ESTV-IT 28 Novembru Becora Pedro da Silva Ximenes ba jornalista sira iha Becora Segunda (20/10/2020).

ESTV-IT 28 Novembru desde 2015 too agora seidauk asesu ba bee mos, no kuandu halo seremonia ruma sira tenki hola bee, I pior liutan agora dadaun sei iha pandemia covid nia laran, ida nee difisil lahalimar bainhira estudante ho profesores sira atu fase liman.

Eskola nee ho tatal estudante hamutuk 456, kompostu husi feto 110 no mane 346, ho nia professor 45, kontratadu 16 no permanente 29.

“Loloos kada departamentu iha materia espesifiku nee iha haat tanba la sufisiente entaun ita halo jestaun seluk professor neebe laos hanorin iha departamentu obrigasaun tenki taka,” nia tenik.

Hatan ba preokupasaun nee Ministru Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) Armindo Maia hatete, governu sei investe makas atu dezenvolve eskola tekniku Vokasional sira, liuliu rekursu humanu no fasilidade sira iha tinan 2021.

Reportajen: Blandina Mauno
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here