ETI Produs Graduadu 297

Eskola Sekundariu Tekniku Informatika Dili (ETI), produs estudante graduadu feto ho mane hamutuk 297. (Foto: STL/Maria Tavares)

DILI, STLNEWS.co – Eskola Sekundariu Tekniku Informatika Dili (ETI), produs estudante graduadu feto ho mane hamutuk 297.

Lia hirak nee hatoo husi Diretor Eskola Tekniku Informatika Dili, Dionizo Miguel de Jesus Ximenes, ba jornalista sira iha IOB, Fomento, Dili, Segunda (28/12/2020).

“Loron ohin nee ami halao graduasaun baa graduadu ka estudante finalista ETI Dili, hamutuk 297 ba parte dader nee halao deit ba 147, depois orsida tuku ida ho balun sei tama tan fali ba iha atus 150,” tenik Dionizo.

Nia haktuir eskola teknika informatika hari husi fundasaun klibur mata dalan, iha 2009, maibe proses aprendisazen hahu kedas iha 2010, nunee iha 2010 too 2012 komesa produs ona finalista ohin loron ho total estudante neebe gradua husi ETI nee 1654.

Nia informa bazeia ba teoria no pratika lao tuir mata dalan ka kurikulum Ministeriu da Edukasaun nian.

“Ita sempre iha aula pratika hotu, material sira neebe mak halai ba produtivu ka area pratika nian totalmente sira nee pratika, material teoria sira neebe mak tama iha teoria hanesan lingua Portuguesa, Ingles, Matematika nee teoria lolos maibe materia sira nee halai hotu ba departamentu sira hanesan informatika eletrisidade, konstrusaun sivil komersiu autoridade tuir sira nee pratika hotu,” dehan nia.

Iha fatin hanesan, estudante Graduada ETI Dili, Zelia Alves hatete, wainhira termina graduasaun nee nia sei kontinua nia estudu, depois hetan buat ruma hodi fasilita nia familia.

“Tuir hau nia hanoin ka hau nia hakarak rasik durante graduasaun nee hotu, entaun hau tenke hanoin atu kontinua estudu, atu nunee bele hetan buat neebe mais ou menus diak oituan bele fasilita familia sira,” tenik Zelia.*

Reportajen: Maria Tavares
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here