Hadia Kualidade Edukasaun, Tenke Rezolve Problema Iha Baze

BAUCAU, STLNEWS.co – Koordenador Eskola Bazika Filial (EBF), Tabere, Quelicai Salustiano Ximenes hatete, dala barak ema boot sira ezije hadia kualidade edukasaun, maibe seidauk rezolve problema edukasaun iha baze.

Preokupasaun nee Salustiano Ximenes informa ba STL iha Tirilolo, Baucau, Kinta nee  (09/09/2021).

“Sira koalia iha Parlamentu Nasional neeba hadia kualidade edukasaun, maibe ami profesor nia problema no eskola nia problema sira la rezolve,” dehan Salustiano.

Nia hatutan, iha nasaun neebe deit edukasaun mak importante liu ba nasaun nia futuru, maibe meza no kadeira sira iha EBF Tabere Quelicai, nafatin uza ida iha okupasaun Indonezia nian neebe sira husik hela iha eskola nee.

Nia afirma, tuir lolos estadu tenke tau atensaun ba eskola sira neebe mak kondisaun aat ona, nunee mos fahe merenda eskolar tenke hanesan, maske eskola laos estadu nian, maibe povu Timor nia oan mak eskola iha neeba.

Iha fatin seluk Koordenador EBF Laua-Liu, Postu Administrativu Quelicai, Valdemar Eguido Soares mos  hatete, preokupasaun neebe mak EBF Laua-Liu hasoru mak menus sala aprendizajen, meza, no kadeira ba alunus sira.

Nia husu ba parte relevante tau atensaun ba problema hirak nee, tanba edukasaun mak dezenvolve futuru nasaun nian.*

Reportajen: Tomas Reis

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 23 Setembru: Kazu Pozitivu 58, Rekuperadu 148 & Obitu 1

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 58, i kazu rekuperadu ohin loron 148 no obitu nain...

Vasinasaun Dalan Seguru, Normaliza Situasaun

DILI, STLNEWS.co – Vasinasaun mak dalan seguru hodi normaliza situasaun, no hasae imunidade forte atu prevene Covid-19. Kestaun nee haktuir husi Ministru Ensinu Superior Siensia...

Finalista ICS 292 Simu Graduasaun

DILI, STLNEWS.co – Institutu Ciencia Saude (ICS), ohin halao graduasaun ba finalista hamutuk 292, kompostu husi fakuldade 4 mak hanesan, Fakuldade Enfarmajen, Farmasia, Parteira...
%d bloggers like this: