Laiha Mudansa Ba Menu Merenda Eskolar

DILI, STLNEWS.co – Adjuntu EI-EB Fatumeta, Virgilio Lopes Araujo hatete, kona ba menu ba merenda eskolar too agora seidauk iha mudansa, tanba sei nafatin ho menu neebe iha.

“Hau hanoin ami nian total estudantes iha eskola ida nee hamutuk, mil duzentus oetenta tres, ida nee mak numeru temporariumente, estudantes nee mak asesu hotu programa merenda eskolar iha eskola ida nee. Hau hanoin menu mak seidauk iha mudansa,tanba menu nee sei mai husi edukasaun Munisipiu,” dehan Virgilio ba STL, iha nia knaar fatin Fatumeta Dili, Tersa (27/04/2021).

Nia hatutan bazea fali iha kalendariu MEJD nian, atu implementa lolos kalendariu neebe sira hetan katak, hahu iha fulan Janeiru, implementasaun merenda eskolar tenke hahu tiha ona, maibe bazea fila-fali ba orsamentu, ida nee kompetensia husi diresaun edukasaun Munisipiu ninia.

“Ita mos infrenta tan Covid-19, neebe mak halo ita tenke hakmatek iha uma, tanba ita boot sira hatene ona katak fatin neebe halibur ema barak mak primeiru igreja, segundu mak ita nian eskola, nee mak halibur ema barak liu, entaun atu minimiza buat nee labele hadaet ba ema seluk, ita foti desizaun ida katak, ita bele hapara lai atividades sira nee, depois ita bele kumpri fali regras estadu nian,” dehan nia.*

Reportajen: Jacinta Sequeira/Blandina Mauno
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 20 Outubru: Kazu Foun Hamutuk 16

DILI, STLNEWS.co - Ohin loron Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) rejistu kazu foun hamutuk 16, iha Dili 14 no munisipiu seluk iha nain 2. "Kazu...

Membru F-FDTL Foun Ida Halai Lakon

DILI, STLNEWS.co - Membru foun FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) ida ohin halai lakon iha sentru formasaun Metinaro tanba la augenta ho instrusaun...

Maromak La Dukur Ba Nia Ema

DILI, STLNEWS.co - Maromak mak iha kbiit tomak sempre akompanha ema hotu iha tempu saida deit no nunka dukur ba ema, tanba ne'e presiza...