Lú Olo Haksolok Vizita Escola ESG Mau Kruma

Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo haksolok tebes hodi vizita Escola Sekundario Geral Mau Kruma Gleno. (Foto: Media PR)

ERMERA, STLNEWS.co – Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo haksolok tebes hodi vizita Escola Sekundario Geral Mau Kruma Gleno.

“Prezidente Republika Haksolok tebes lokraik nee mai hasoru malu ho imi iha escola ida naran ESG Helio Sanches Pina Mau Kruma Poetete Ermera. Hau haksolok ho estudante no professores no professora sira escola ida nee ninia, maibe partikularmente hau haksolok mos ho escola nee nia naran” hatete PR Lú Olo liu husi nia diskursu iha escola ESG Mau Kruma Poetete, Kuarta (18/11/2020).

PR hatete Naran Mau Kruma nee sidadaun Timor Oan ida neebe halo funu ho Prezidente Sira iha tempu ai laran no mate mos iha ai laran.

“Nia uluk nee ministru iha primeiru Governu konstitusional nia hanesan Ministru da Agrikultura, se lasala hau sei lembra hela nee ami nia amigo boot, tanba nee mak hau hanoin escola nee hola naran nee atu bele fo kbiit liu tan ba professores no professora sira ba alunu no aluna sira liu liu ba imi nia inan aman sira atu bele prezerva nafatin escola ida nee, atu bele fo isin ba oan sira no bei oan sira neebe hola fatin iha escola ida nee atu nunee sai eleserse lolos ba estadu direitu demokratiku neebe ita harii tiha ona” katak PR.

Xefe Estadu hatutan joven no estudante sira mak futuru rai no nasaun ida nee nia laos jerasaun tuan sira, buat neebe sira halo ona too nia tempu no tempu seluk joven no foin sae sira mak hatutan.

“Eserse ida neebe mak ami hakarak husik hela ba ita nia rai ida nee futuru mak imi duni, liu husi edukasaun ida neebe diak para oan sira bele sai matenek no sai matenek para lori ita nia rai ida nee kontinua ba oin nafatin, atu hatudu nafatin ba mundu katak ita Timor leste Nasaun ida livre, indepedente, no nasaun neebe ita harii husi ita nia beiala sira nia ran no isin ida duni valor ida atu lao ba oin” katak Lú Olo.

Lú Olo hatutan nia mos kuda hela sabraka ida iha escola refere no se mak kuda sabraka sei han sabraka, tanba nee mak PR hamutuk ho Ministru Edukasaun Armindo Maia hodi sai testamuna katak sabraka neebe PR kuda sei fo fuan ba oan neebe mak escola iha escola refere.

“Hau hakarak hatete katak escola nee tama ona ba responsablidade Ministeriu da Edukasaun nia, no estudante hira ona mak sai finalista no balun sai ona ba rai liur no ba too iha rai Filipina hau rona no balun iha Universidade maibe sira mos iha aproveitamento iha universidade signifika escola ida nee mos hatudu nia kualidade ida neebe bele sai diak ba ita nia oan sira” katak Lú Olo.

Nia mos husik hela mensajen apresiasaun ba professora no professores sira, neebe ho kbiit oituan maibe ho vontade neebe mak boot hodi harii escola nee hahu husi kiik too ohin loron tanba nee PR hatoo parabens.

Lú Olo hatete nia ho ME mos haree ona kondisaun escola refere no Oitavu Governu neebe mak lidera husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak no tau atensaun makaas boot liu ba edukasaun saude no agrikultura no assuntu neebe mak liga direita ho povu nia moris no aposta liu iha kualidade edukasaun neebe ass diak no matenek liu tan, nunee tama iha mundu neebe mak teknologia ho siensia foun.

Nunee mos sabraka neebe mak PR kuda, sei fo fuan neebe mak midar maibe presiza mos rai nain sira rega nafatin no tau adubu nafatin atu nunee sai sabraka neebe mak kualidade.*

Reportajen: Emerenciana Pinto
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here