MEJD Foin Aprova Eskola 99

DILI, STLNEWS.co – Eskola 99 mak aprova husi Ministru Edukasaun, Juventude, no Desportu (MEJD), hodi bele reativa aprendizajen iha Munisipiu Dili.

“Durante semana ida ami halo verifikasaun ba dadus vasinasaun husi professores nivel pre eskolar, ensinu baziku ho sekundaria, neebe pur volta husi 199 eskola, aumenta tan eskola foun rua, nee mak hamutuk 199 eskola, husi numeru nee, ministru foin aprova 99 eskolas, kompostu husi pre eskolar 39 eskolas, husi 60 eskolas, nee ensinu baziku 47 eskolas, husi cento e seis eskolas, ensinu sekundaria jeral doze eskolas,bhusi 24 eskolas, no tekniku vokasional reativa eskola ida deit, husi 9 eskolas,” dehan Diretor Edukasaun Munisipiu Dili, Duarte Braganca ba jornalista iha edifisiu autoridade Munisipiu Dili, Segunda nee (20/09/2021).

Duarte dehan, kriteria atu reativa eskola nee, professor sira tenke simu vasina, ho ninia kriteriu kada eskola ida, professor neebe simu vasina tenke atinje 90%, atu nunee bele reativa eskola.

Iha parte seluk, Adjuntu Diretor ES Novel da Paz, Agostinho Pinto dehan, iha eskola Nobel da Paz aulas ohin hahu reativa fali ona, tuir karta sirkular neebe fo sai husi MEJD, tanba maioria professores simu ona vasna 100%.

Reportajen: Jacinta Sequeira

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 20 Outubru: Kazu Foun Hamutuk 16

DILI, STLNEWS.co - Ohin loron Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) rejistu kazu foun hamutuk 16, iha Dili 14 no munisipiu seluk iha nain 2. "Kazu...

Membru F-FDTL Foun Ida Halai Lakon

DILI, STLNEWS.co - Membru foun FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) ida ohin halai lakon iha sentru formasaun Metinaro tanba la augenta ho instrusaun...

Maromak La Dukur Ba Nia Ema

DILI, STLNEWS.co - Maromak mak iha kbiit tomak sempre akompanha ema hotu iha tempu saida deit no nunka dukur ba ema, tanba ne'e presiza...