MESSK Hahu Prosesu Bolsa Estudu Ba Dosente 50

DILI, STLNEWS.co – Ministeriu Ensinu Superior Siensia no Kultura (MESSK), hahu prosesu bolsa estudu foun ba dosente sira, husi Instituisaun Ensinu Superior Privadu sira hamutuk nain 50.

“MESSK sei hahu prosesu atribuisaun bolsa estudu foun ba dosente sira husi Instituisaun Ensinu Superior privada nian hamutuk ema nain 50,” hatete MESSK Longuinhos dos Santos liu husi diskursu wainhira partisipa seremonia tomada de pose reitor foun IOB Pedro Ximenes, iha Kampus IOB Fomentu Dili Tersa (01/06/2021).

Longuinhos hatutan, programa ida sei hahu iha tinan ida nee, maibe sei kontinua ho objetivu asegura formasaun ida neebe kompletu sientífika, akademika no iha domíniu lian ofisial sira.

Governante nee dehan, reforsu ba kapasitasaun dosente sira nian no peskiza sientifiku mak sai hanesan xave atu hasae kualidade iha ensinu superior nian hanesan reflete iha ita nia lema katak: “A Qualidade da formação é o futuro da Nação”.

Iha fatin hanesan Prezidente Komisaun G neebe trata asuntu edukasaun juventude no desportu, Deputadu Antonio Verdial hatete, kualidade edukasaun maka oinsa esensial ba susesu sei kualidade diak nee hatudu katak, ita loke hela futuru ida naroman ba joven sira no ba nasaun rasik.

“Tanba laiha tan estratejia seluk ba futuru nasaun nee nian, sei laos buat ida neebe halo kria universidade sira, tanba nee mak ita tenke aposta makas ba kualidade. Aposta kualidade dosentes sira nian oinsa aprendizajen vertinensia no dimensal sira seluk. Ho nunee husu ba dosente sira atu tau ensinu ho kualidade hanesan prioridade esensial, tanba instituisaun ida neebe sai konfuzaun ba futuru neebe diak laos bazeia ba universidade ka atu kria valor no rikeza, maibe sai hanesan pensamentu no fuan neebe difini futuru ba ita hotu.*

Reportajen: Blandina Mauno/Jacinta Sequeira
Editora: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Publisidade Husi Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS) Konaba Covid-19 & Vasinasaun; EP1

STLNEWS.co – Publisidade Husi Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS) Konaba Covid-19 & Vasinasaun • EPISODE 1: Drama Kakaluk Ba Corona https://youtu.be/VQBkF8ES8GE • Mensagen Avo Ramos Horta https://youtu.be/YPnLzaLb43E Ministério...

Odete: Pasiente Kuarentena Tasi-Tolu La Konkorda Desizaun MS Haketak Feto & Mane

DILI, STLNEWS.co - Ministra Saude, Odete Maria Freitas Belo afirma, fatin izolamentu Tasi-tolu, Ministeriu Saude (MS) koko atu izola feto ketak no mane ketak,...

Joven Baucau Komesa Hakribi Violensia

BAUCAU, STLNEWS.co - Kazu sivil neebe mak sempre mosu la sai preokupasaun estabilidade seguransa Munisipiu Baucau nian, tanba joven barak komesa komesa hakribi violensia. Lia...
%d bloggers like this: