MESSK Realiza Enkontru Ho Universidade, Sei Fasilita Transporte ba Estudante

Ministru Ensinu Superior, Siensia, no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos, konvida reitor sira husi universidade publiku no privadu, hodi koalia konaba estudante hirak neebe atu ba munisipiu. (Foto: STL/Jacinta Sequeira)

DILI, STLNEWS.co – Ministru Ensinu Superior, Siensia, no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos, konvida reitor sira husi universidade publiku no privadu, hodi koalia konaba estudante hirak neebe atu ba munisipiu.

Hafoin enkontru ho reitor sira husi universidade hotu, Longuinhos dos Santos, ba jornalista sira dehan, objetivu reuniaun nee atu koalia konaba estudante hirak neebe atu dezloka ba munisipiu, iha tempu serka sanitaria.

“Objetivu husi reuniaun ida nee katak, MESSK neebe mak atu trata ensinu superior nian, asuntu ensinu superior liu-liu ba estudante nian sai hanesan responsabel no preokupa husi governu nian, tanba nee mak ohin hau ata konvida magnifiku reitor sira husi universidade publiku no privadu sira, atu bele kria reuniaun ida sobre oinsa mak estudante sira neebe mak atu ba munisipiu. Ita nia rezultadu enkontru ida nee primeiru oinsa mak atu deside kalendariu teste swab, segundu fatin ba teste swab, terseiru governu atu fasilita transporte ba estudante sira neebe mak karik sira nia pedidu hakarak ba munisipiu no ikus liu MESSK sei aviza kuandu estudante sira neebe mak vizita ka fila ba munisipiu, kuandu atu fila mai Dili hein orientasaun ka karta sirkular MESSK,” dehan Longuinhos ba jornalista iha edifisiu MESSK Colmera Dili, Sabadu (03/04/2021).

MESSK Longuinhos dehan, rezultadu enkontru sira foka liu ba kalendariu atu halo teste swab kuandu estudante neebe mak hakarak ba munisipiu, nia rezultadu katak universidade liu husi reitor sira sei rejistu estudante sira neebe mak hakarak ba munisipiu.

“Depois mak sira deside kalendariu nee mai MESSK, nunee MESSK sei koordena ho sala de situasaun no mos Ministeriu Saude atu bele teste swab, kuandu iha ona lista no kalendariu neebe maka mai husi universidade. Maibe data definitivu ikus liu, lista neebe mak tenke tama atu halo teste swab nee, husi universidade mak dia 9 Abril tama hotu ona no depois ita koordena ho Ministeriu Saude no mos Sentru Integradu, atu bele halo teste swab ba estudante neebe mak hakarak ba munisipiu,” dehan Longuinhos.

Reportajen: Blandina Mauno/Jacinta Sequeira
Editora: Josefa Parada

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here