Partisipasaun Feto Iha Edukasaun Menus

DILI, STLNEWS.co – Durante nee feto ho defisiensia sira nian partisipasaun iha area edukasaun sei menus, tanba iha familia balun neebe impede oan atu asesu ba area edukasaun. Dehan Direitor Ezekutivu Asosiasaun Defisiente Timor Leste (ADTL), Cesario da Silva ba STL, iha nia knaar fatin Mascarinhas, Dili, Tersa (25/05/2021).

“Hau hanoin feto ho defisiensia sira nian partisipasaun iha area edukasaun, menus tebes, tanba hau hakarak halo komparasaun ho feto sira la ho defisiensia. Tanba saida ami dehan menus primeiru bareira sira nafatin impede ema ho defisiensia feto sira nian partisipasaun iha edukasaun, bareira ida primeiru sensibilidade fiziku, oinsa mak ema ho defisiensia sira bele asesu edukasaun ho diak, segundu manorin sira, dala ruma manorin sira seidauk prontu atu bele hanorin maluk defisiente sira, liu-liu defisiensia matan ninia, tilun, no defisiensia intelektual,” dehan Cesario.

Iha parte seluk, Xefe Departamentu Edukasaun Inkluzivu, Jose Monteiro dehan, atu hanorin maluk defisiensia sira, durante nee professor sira hetan formasaun ruma, oinsa atu hanorin defisiensia matan, tilun no seluk tan.*

Reportajen: Jacinta Sequeira
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Harii Federasaun Tenke Prepara Kondisaun

DILI, STLNEWS.co - Sekretariu Estadu Juventude No Desportu (SEJD), hatete harii federasaun tenke prepara mos kondisaun hanesan tenke iha atleta no treinador rasik. Lia hirak...

SEJD Enkontru Ho Lider Artemarsiais

DILI, STLNEWS.co - Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), halao enkontru ho lider artemarsiais sira iha Timor Leste, kona ba rekezitus artemarsiais nian neebe...

Lori Maromak Nia Domin Ba Ema Hotu

DILI, STLNEWS.co - Nuudar sarani neebe diak iha moris, tenke sai valeta ba ema hotu, atu lori Maromak nia grasa no domin ba maun...
%d bloggers like this: