Prepara Rezumu Ba Estudante Finalista

DILI, STLNEWS.co – Profesores sira dadaun nee prepara materia rezumu ba estudante finalista ensinu baziku filial sira, atu hasoru ezame nasional neebe sei realiza.

“Hau orienta ona profesores prepara pontus ezame ba ezame nasional, tanba hela fulan ida deit,” dehan Koordenador EBF Bebonuk, Tomas da Conceiçao ba STL iha knaar fatin Bebonuk, Kinta nee (07/10/2021).

Nia dehan, rona deit orientasaun husi Ministeriu Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD), tanba halo tuir deit desizaun neebe fo.

Rezumu materia husi ezame 1 periode, 2 periode mak halo avaliasaun i rezultadu ida nee mak ami tau ba ezame nasional. ami labele dehan estudante la hatene dudu nia ba, maibe depende ba estudante nia kapasidade, tanba loron – loron avaliasaun ninia, husi eskola nee rasik preparadu ona, estudante sira atu ba ezame nasional.

Entretantu iha parte seluk, Adjuntu Diretor Eskola Sekundaria Nobel da Paz Agostinho Pinto hatete, kontinua orienta profesores sira prepara rezumu materia ba estudante finalista sira, nunee prepara ba iha ezame nasional.*

Reportajen: Joaninha Belo

Editor : Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 20 Outubru: Kazu Foun Hamutuk 16

DILI, STLNEWS.co - Ohin loron Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) rejistu kazu foun hamutuk 16, iha Dili 14 no munisipiu seluk iha nain 2. "Kazu...

Membru F-FDTL Foun Ida Halai Lakon

DILI, STLNEWS.co - Membru foun FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) ida ohin halai lakon iha sentru formasaun Metinaro tanba la augenta ho instrusaun...

Maromak La Dukur Ba Nia Ema

DILI, STLNEWS.co - Maromak mak iha kbiit tomak sempre akompanha ema hotu iha tempu saida deit no nunka dukur ba ema, tanba ne'e presiza...