Sala 8 EBC Zumalai Aat Grave

Sala Aprendisajen 8 Eskola Ensinu Baziku Central (EBC), Postu Administrativu Zumalai, Munisipiu Covalima, kondisaun aat grave. (Foto: STL/Donaciano Magalhães)

ZUMALAI, STLNEWS.co – Sala Aprendisajen 8 Eskola Ensinu Baziku Central (EBC), Postu Administrativu Zumalai, Munisipiu Covalima, kondisaun aat grave.

Ba STL iha nia knaar fatin (EBC) Zumalai, Sabadu (30/01/2021), Diretor Eskola, Januario Gusmão, hateten, maske sala 8 ho kondisaun att, maibe lahamate vontade hanorin profesores sira nian hodi fahe sensia ba estudante.

“Kondisaun eskola EBC Zumalai neebe aat liu, entre (EBC) 20 iha Munisipiu Covalima, maibe prosesu aprendisajen kontinua lao normal no lahamate vontade profesores sira nian hodi fahe sensia ba estudante sira.” hatete Diretor Januario.

Diretor nee hatutan, antes nee nia parte relata ona problema nee ba edukasaun Munispiu Covalima, liu husi Oral no Eskrita maibe ate adata sala seidauk rehabilita.

“Parte Edukasaun Munisipiu Covalima fo hatene ona ami katak, sira sei tau prioridade ba (EBC) Zumalai iha (2021) karik Governu aloka ona osan mai.” tenik nia.

Diretor EBC Zumalai, Januario Gusmão. (Foto: STL/Donaciano Magalhães)

Edukador nee mos salienta katak, laos deit kondisaun sala mak aat, maibe toilet ba estudante sira mos laiha, estudante sira kuandu atu soe bee bot sira tenki halai ba ailaran, ba estudante feto sira atu soe bee boot, sira (profesores) oferese sira nia toilet.

Iha fatin hanesan estudante, Vanesa Gilermina Lopes da Costa, husu ba Ministeriu Edukasaun, Juventude, no Desportu (MEJD), atu tau matan ba sira nia eskola neebe ho kondisaun la favoravel hodi halao prosesu aprendisajen.

“Husu ba Ministeriu Edukasaun, Juventude, no Desportu (SEJD), favor ida loke matan hodi hare ami nia eskola neebe ho kodisaun aat grave.” dehan nia.

Vanesa hato nia sentimentu triste katak, durante nee sira eskola deit iha sala neebe ho kondisaun aat, maibe sei lahamate vontade sira nian, tanba liu husi aprende maka bele transforma atu sai ema.

Observasaun STL iha terenu nota katak, sala aprendisajen Ensinu Baziku Central (EBC) Zumalai, hamutuk 11, sala 8 ho kondisaun aat grave no laiha odamatan no janela, parte eskola uza deit au maka hodi didin eskola no odamatan.

Entretantu profesores neebe hanorin iha EBC Zumalai hamutuk ema nain 17, permanente nain 13, kontratadu nain 4. Estudnate neebe aprende iha EBC Zumalai hamutuk 300 resin.*

Reportajen: Donaciano Magalhães
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here