UNPAZ Prontu Kontribui Ba Estadu

Reitor UNPAZ Adolmando Soares Amaral. (Foto: STL/Blandina Mauno)

DILI, STLNEWS.co – Universidade da Paz (UNPAZ) tenki afirma ninia pozisaun iha rai ida nee. Nuudar universidade ida, UNPAZ tenki prontu produz rekursu sira hodi kontribui ba governu no estadu.

“Agora ba oin ensinu superior ida nee (UNPAZ) tenki afirma katak, UNPAZ prontu produz rekursu sira hodi kontinua kontribui ba governu no estadu hodi rezolve problema bar-barak iha nasaun ida nee,” hatete Reitor UNPAZ Adolmando Soares Amaral iha ninia diskursu iha Salaun UNPAZ, Dili, Kinta (22/10/2020).

Liu husi estudante neebe hahu halao estajiu profesional ba instituisaun estadu no privadu, estudante UNPAZ komesa hahu ona ninian sistema neebe adekuadu, sistimatiku no estrutura. Depois remata husi UNPAZ, sira remata ho rekursu ida neebe pronto hatan ba kualker situasaun. Ida nee maka sira nia kontribuisaun ba governu hodi ajuda problema neebe governu hasoru.

“Se ita produs tiha maka ita hasain fali depois ita ba aumenta tan problema ba governu no estadu maka ita labele sai ensinu superior ida nee, no atu sai hanesan alternativa, agora ita tenki hola pozisaun katak Universidade da Paz ba oin tenki sai alternativa, para atu bele ajuda governu ka estadu etu bele redus problema iha rai ida nee nian,redus hahu husi atividade siminariu ita halo iha kampus, hahu tau orsamentu ba sentru peskija sira para dosentes no estudantes sira ba kontinua peskija,” nia dehan.

Halo publikasaun iha jornal internasional no nasional sira, nunee mos entre estudantes no dosentes sira nee tenki ba oin, agora dadauk ita halo hela.

Iha tinan barak nia laran, UNPAZ lahalo ida nee. Maibe agora ba oin, UNPAZ tenki organiza aan hodi halo ida nee. UNPAZ tenki organija aan hodi hatan ba ida nee tanba rekomendasaun husi peritu sira neebe hatete katak, UNPAZ sei iha frakeza ba area sira nee.

“Entaun ita nia frakeza sira nee tenki ajusta ita nia forsa saida deit para ita bele organija aan hodi hadia ita nia frakeja sira nee, tanba nee ita boot sira labele alerjia wainhira kuadu ita atu organija aan atu hatan hodi hadia ita nia frakeza sira nee, bainhira ita alerjia maka ita nunka mais atu hakat ba oin, ita lao ho situasaun hanesan nee nafatin,”dehan Reitor Adolmando.

Gradua
Tuir planu, finalista UNPAZ sei gradua iha dia 21 Dezembru tinan 2020. Nee lao tuir kalendariu akademiku neebe iha. Agora dadaun, estudante balu sei halao hela estajiu sosiais, estudante balu sei ba hal peskiza no balu sei tuir izame proposal. Depois mak simu graduasaun.

“Ami nia dadus finalista neebe mak tuir estajiu sosiais iha tinan nee, total hamutuk 1447, maibe sei estudante sira nee mak laiha problema, buat hotu lao diak sira bele avansa gradua iha tinan nee,” hatete Reitor Adolmando.

Reportajen: Natalina Lopes/Blandina Mauno

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here