Vizaun Foinsae Baucau Oferese Formasaun Ba Estudante

Koordenador Vizaun Foinsae Baucau, Silvino dos Reis Freitas. (Foto: STL/Tomas Reis)

BAUCAU, STLNEWS.co – Iha Tinan 2021, Centru Formasaun Vizaun Foinsae Baucau oferese programa administrasaun jeral ba estudante hamutuk rua nulu (20).

Informasaun nee hatoo husi Koordenador Vizaun Foinsae Baucau, Silvino dos Reis Freitas ba jornalista iha nia knaar fatin Bugaiti, Baucau, Kinta (04/03/2021).

“Estudante neebe atu tuir iha tinan ida nee hamutuk rua nulu, husi rua nulu nee mane nain lima feto sanulu resin lima,” dehan Silvino.

Nia hateten, estudante neebe tuir formasaun iha Centru Vizaun Foinsae mak programa administrasaun jeral ba kualifikasaun nasional ba sertifikadu um no dois.

Nia hatutan, kualifikasaun nasional katak governu oferese centru implementa, tanba Centru Vizaun Foinsae harii fornese pakote ba kualifikasaun ba materia sira tanba Centru Vizaun Foinsae rasik rejistu liu husi governu no Sentru Formasaun no Empregu (SEFOPE).

Koordenador nee informa liutan, ba foinsae sira neebe seidauk hetan oportunidade, Sentru Vizaun Foinsae nakloke ba periodu tuir mai bele asesu iha Centru Vizaun Foinsae, tanba joven mak airiin ba nasaun.

“Foinsae neebe mak seidauk hetan oportunidade, Centru nakloke para iha prosesu tuir mai ka tempu tuir mai sira bele asesu i sira iha ona nee aprende atu ho vontade ho motivasaun neebe mak diak para atu eleva diak liu tan sira nia kuinesementu abilidade hodi nunee bele kompete ba iha mundu trabalho,” dehan Silvino.

Iha fatin hanesan estudante Centru Formasaun Vizaun Foinsae, Carmaneza Beatriz Pinto Varela hateten, hakarak tuir formasaun iha Vizaun Foinsae, atu aumenta kapasidade ou kuinesementu klean konaba administrasaun.

“Hau hakarak mai buka esperensia, aumenta hau nia kapasidade ou kuinesementu klean liu konaba bagian administrasaun,” dehan nia.

Nia hateten, wainhira remata formasaun iha Centru Vizaun Foinsae buat neebe mak aprende sei fahe tutan ba maluk sira neebe mak menus kuinesementu.*

Reportajen: ESTTO
Editor: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here