ACCCTO Entrega Doasaun Aihan ba Espoza PR

DILI, STLNEWS.co – Associação Comercial da Comunidade Chinesa Timorense (ACCCTO), ohin Sesta (04/06/2021) entrega ba Espoza Prezidente Repúblika, Cidalia Nobre Mouzinho Guterres, doasaun aihan husi komunidade Xineza Timoroan neebe hela iha Sydney, Australia.

Doasaun ida nee, hanesan doasaun faze daruak neebe komunidade Xineza Timoroan, neebe halibur iha Asosiasaun Xineza Timoroan Sydney, fo liu husi Gabinete de Apoio a Actividade do Cônjuge do Presidente da República (GAAC-PR), hodi halao asaun solidaridade, apoiu Timoroan sira neebe foin lalais sofre inundasaun iha fulan hirak liu ba no ba hirak neebe oras nee hasoru difikuldade tanba situasaun pandemia Covid-19.

Prezidente ACCCTO, Kathleen Gonçalves, informa, apoiu ida nee atu tulun GAAC-PR kontinua halao nia asaun solidaridade no hatoo mos kumprimentus no saudasoens husi Prezidente Asosiasaun Xineza Timoroan Sydney, Tony Vong ho nia estrutura, ba Espoza Prezidente Republika.

Nunee mos Espoza PR Cidalia Nobre Mouzinho Guterres mos hatoo agradese ba ACCCTO neebe mak apoiu tan ba Gabinete Espoza hodi tulun komunidade afetadu ba inundasaun sira.

“Onra tebes mai hau nomos ba gabinete (GAAC-PR) hafoin simu tan informasaun katak sei iha tan doasaun husi ita-nia maluk sira iha Sydney-Australia, Prezidente ho estrutura sira iha neeba hakarak fo apoiu ba dala rua mai iha gabinete hau nian, atu ita hamutuk halao asaun solidaridade ba ita-nia komunidade sira neebe maka afetadu, liu liu hirak neebe presiza tebes iha situasaun ida agora,” afirma Cidália Nobre Mouzinho Guterres, neebe agradese mos ba Timoroan sira seluk neebe halao ona asaun solidaridade hanesan, iha Palasiu Prezidente, Sesta (04/06/2021).

Espoza hatutan Timor Leste hasoru situasaun rua neebe difísil tebes, ida maka pandemia no kalamidade.

“Ita hotu hatene, iha apoiu barak husi maluk sira, ita labele sura ida-pur-ida, maka halo ona ba ita nia komunidade sira hotu. Tulun sira ho apoiu aihan, nesesidade, konta mos ho apoiu Asosiasaun Xineza Timoroan. Hodi Gabinete Espoza nia naran, hau hatoo ami-nia agradese wain tebe-tebes ba Asosiasaun Xineza Timoroan iha nee nomos iha rai-liur.” hatete Espoza.

Espoza Prezidente Repúblika nee relata, apoiu dahuluk neebe GAAC-PR simu husi asosiasaun nee, distribui ona hodi tulun komunidade afetadu husi inundasaun iha Hera, Masilidun, Lahane, ba estudante sira, ba Parokia Balide no komunidade sira neebe prezisa tebes apoiu.

Cidalia Nobre Guterres subliña apoiu hirak neebe GAAC-PR distribui, lao tuir verifikasaun ida neebe halao ho rigor, nunee apoiu sira nee bele too duni ba hirak neebe presiza.

Kona-ba apoiu darauk, GAAC-PR, aleinde sei kontinua fo ba komunidade afetadu inundasaun no estundante sira iha Díli, sei distribui mos ba komunidade afetadu inundasaun no sira neebe presiza tulun, iha munisípiu.

Ba estrutura ACCCTO no Asosiasaun Xineza Timoroan Sydney (Australia), Cidalia Nobre hatoo Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, nia apresiasaun.

“Prezidente mos hatoo nia kumprimentus, hakuak boot, fo saudasaun ba Prezidente (ACCCTO), Kathleen no estrutura tomak, mos hatoo saudasaun ba Prezidente Tony Vong iha rai liur, neebe hanoin nafatin hodi fo apoiu mai gabinete hodi halao asaun ida nee.*

Reportajen: Emerenciana Pinto
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Publisidade Husi Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS) Konaba Covid-19 & Vasinasaun; EP2

STLNEWS.co – Publisidade Husi Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS) Konaba Covid-19 & Vasinasaun • EPISODE 2: Drama Stop Bullying https://youtu.be/GDfSwKsB-gQ • Mental Health https://youtu.be/Ow3-hgXPryE Ministério dos Assuntos Parlamentares...

Harii Federasaun Tenke Prepara Kondisaun

DILI, STLNEWS.co - Sekretariu Estadu Juventude No Desportu (SEJD), hatete harii federasaun tenke prepara mos kondisaun hanesan tenke iha atleta no treinador rasik. Lia hirak...

SEJD Enkontru Ho Lider Artemarsiais

DILI, STLNEWS.co - Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), halao enkontru ho lider artemarsiais sira iha Timor Leste, kona ba rekezitus artemarsiais nian neebe...
%d bloggers like this: