Despezas Publiku TL Kiik

Portavoz Oxfam, Ines Martins. (Foto: TLD)

DILI, STLNEWS.co — Timor Leste iha progressu signfikativu hamenus kiak, maibe sei iha dezafiu ba governu mak despeza publiku husi Orsamentu Jeral Estadu tama iha nivel neebe kiik liu iha mundu.

“Ita nia despezas publiku nian kiik liu datoluk iha mundu no tama iha klasifikasaun nasaun 124 entre nasaun 158 iha mundu. Maske tinan 20 Timor Leste ukun rasik an,” dehan Portavoz Oxfam, Ines Martins liu husi Konferensia Imprensa neebe halao iha edifisiu OXFAM, Hudi Laran, Segunda, (12/10/2020).

Tuir relatoriu nee katak komitmemtu redusaun desigualidade indeside 2020 Commitment to Reducing Ineguality Index (CRII), neebe foin publika husi OXFAM no Development Finance Internasional hatudu katak Timor-Leste tama klasifikasaun 124 iha okos husi nasaun 158, signifika Timor-Leste frazil ba indikador barak neebe sukat komitmentu atu hamenus desigualidade entre ema riku no kiak iha area despezas publiku, taxa no politika trabalhador sira.

Nia parte preokupa liu nia indise nee katak governu Timor Leste nia total orsamentu 2019 investe deit 22% ba area servisu publiku hanesan edukasaun, saude no protesaun social, kompara ho nasaun seluk nee kiak loos. Timor Leste mak nasaun iha nivel datoluk kraik liu,husi nasaun hotu ba despeza publiku, iha 156 husi nasaun 158.

Iha area saude, orsamentu jeral estadu governu Timor Leste gasta apenas 4,5% iha (2019), kuaze menus 3 vezes duke nasaun sira iha rejiaun asia Leste/ pasifiku neebe iha nia gasta media apenas 11,4% no kuatru vezes menus husi abuja deklarasaun neebe rekomenda presiza gasta orsamenru jeral estadu annual 15%. Timor Leste nia persentajen despeza ba saude kiik liu iha rejiaun,no iha global tama iha nivel dahitu neebe tun liu, iha tinan 2005 governu Timor- Leste nia despeza iha 10.5% ba saude, maibe nee tun kedas ba 4.5% iha tinan 2019.

Estadu hatudu despezas saude Timor-Leste mak fo prioridade liu ba riku dugue ema kiak, tanba ema kiak susar atu asesu atendimentu saude sekundariu iha hospital nasional no munisipal iha bareira fizika.

Iha area edukasaun despeza orsamentu jeral estadu iha tinan 2019 mak 7.7%, nee persentajen neebe kiik liu husi nasaun hotu iha rejiaun Asia Leste, no pasifiku, dala rua menus liu husi media rejiaun ne’ebé 15.8% no menus dala haat husi nivel global, nunee mos menus dala lima husi rekomendasaun despeza edukasaun neebe maka 20%. Maske despeza ba edukasaun menus loos. Sei bele haree progresu iha area balu. Inskrisaun sekundaria mak sae husi 46.4% iha tinan 2003 too 76.7% iha 2015. Maibe iha desigualidade entre rural no urbanu ba alfabetizasaun, iha area rural 49.9% mak iha alfabetizasaun no 83% iha area urbanu.

Iha protesaun sosial Timor Leste halo investimentu signifikativu iha setor protesaun sosial, pensaun kuaze kobre 90% besik en jeral ho duplu ho media iha rejiaun Asia Leste no pasifiku neebe 45.6% alende nee 21% husi ema ho defisiensia hetan protesaun kompara ho media rejiaun asia Leste no pasifiku neebe 9% deit. Maibe rekonese 21% deit seidauk sufisiente no iha bareira barak ba ema defisiensia atu asesu pensaun no atendimentu Timor Leste nia orsamentu jeral estadu despeza 9.7% ba protesaun sosial, mak bot liu kompara ho nasaun sira ho rendimentu hanesan Timor Leste. Maibe alende husi progressu nee, sei iha nia dezafiu mak distribuisaun programa protesaun sosial la igual. Ezemplu pensaun veteranus hetan porsaun bot kompara ho grupu vulneravel sira seluk no maske dezempregu iha Timor Leste mak ass ba dala lima iha rejiaun ba ema neebe mak servisu. No sira la tama ba programa protesaun sosial.

Atu melora atendimentu sira nee Oxfam no core group transparency sujere ba governu Timor Leste atu promove no prioritiza hodi investe ba servisu publiku sira hanesan edukasaun, saude no protesaun sosial hodi manan desigulidade. Ita sei la vence pobreza sein luta kontra desigualidade. Dadus husi indise CRII atu ajuda governu Timor-Leste. Tanba nee Oxfam iha Timor Leste no core Group Tranferency husu ba governu Timor Leste atu prioritiza hodi luta kontra desigualidade liu husi investimentu iha despeza sosial iha orsamentu jeral estadu 2021.

Rekomenda atu aumenta orsamentu ba saude too 15% atu melora kondisaun investimentu iha sentru saude komnunitariu atu hafasil asesu povu kiak sira.

Orsamentu jeral estadu 2021 finansia totalmente sistema edukasaun publiku atu oferese kualidade no igualidade ba ema hotu liuhusi aumentu orsamentu ba edukasaun atu kooresponde ba media rejiaun 16%. Protesaun sosial nia distribuisaun tenke igual ba ema hotu liu-liu ema vurneravel sira.*

Reportajen: Alberto Meneze
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here