Ekonomia TL Monu, Todan Atu Hamriik

DILI, STLNEWS.co – Ekonomia Timor Leste monu ba resesaun katak, ekonomia TL iha tinan 2020 monu ba 7%, signifika Gross Domestic Product (GDP) nasaun nian monu aat liu hodi atinje 7.3%, no todan atu hamriik ka rekupera iha tempu badak. Despeza publiku monu ba 9 % no hamonu mos setor interligadu sira seluk, Covid-19 no siklone seroja neebe akontese iha fulan Abril tinan 2021, hamosu dezastre umana hodi hamate povu, harahun infra-estrutura publika, paraliza no hamate atividade ekonomika no finanseira no seluk tan.

Tuir Vise Xefe Bankada PD Adriano do Nascimento katak, ekonomia TL monu hakdasak kedas no susar atu hamriik ho lalais, tanba inserteza polítika atu define no dezenvolve resietas alternativas, liu – liu inserteza politika atu dezenvolve gas iha kampu greater sunrise, hodi substitui reseita no produsaun gas husi kampu Bayu Undan neebé menus ba beibeik, husi fulan ida ba fulan seluk.

Inserteza polítika atu dezenvolve setor privadu no kooperativa, nuudar pilar ba dezenvolvimentu ekonomia nasaun nian, hodi tane no hametin setor publiku iha nasaun nee.

“Atu solusiona problema povu no nasaun nee, Partidu PD hakarak konsertasaun polítika hodi hatuur fontes de reseitas alternativas, liu – liu polítika ba dezenvolvimentu greater sunrise no pipeline, esplorasaun no dezenvolvimentu petroleu no minerais, polítika ba dezenvolvimentu setor privadu no kooperativa. Reve ona planu estratéjiku dezenvolvimentu no hatuur mata dalan implementasaun ba planu nee, hodi fasilita ukun nain sira, atu hatuur iha programa polítika ba governasaun,” dehan Vise Xefe Bankada PD Adriano do Nascimento liu husi plenaria, Kuarta nee (15/09/2021) iha PN.

Bankada PD mos hato’o nia apresiasaun aas ba esforsu extraordinariu husi líder polítiku sira iha Parlamentu Nasional, iha governu no Presidente Republika, neebe hatudu nafatin lideransa nasaun iha situasaun neebe difisil tebeb – tebes.

Tuir Adriano katak, Timor-Leste enfrenta hela problema tolu iha prosesu governasaun hanesan, polítiza makina estadu ba interese pessoal no grupu, tanba impaktu husi polítiku satan malu no hatun malu, hodi hamosu aktus intoleransia no konfrontasaun polítika iha servisu jestaun no administrasaun estadu nian.  

Iha fatin hanesan, Deputadu Antonio de Sa Benevides hatutan, durante impase politik mai to’o Covid-19 halo ekonomia rai laran sai paradu, susar atu hamrik, tanba laiha liberdade ba povu atu halo sira nia atividade, tan nee Covid-19 tenke sulan povu iha uma.

“Hau hanoin ekonomia rai laran tuun makas tebes, maibe atu halo rekuperasaun depende ba politika governu nian, tanba nee hahu agora ita tenke investe makaas iha setor produtiva, no husik povu halo nia atividade lao livre iha rai laran,” dehan deputadu nee.*

Reportajen: Madalena Horta

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL Setembru: Kazu Pozitivu 32 & Rekuperadu 83

DILI, STLNEWS.co - Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 32 no rekuperadu hamutuk 117. "Kazu detetadu foun neebe relata ohin loron...

MTKI Loke Kompetisaun Pintura

DILI, STLNEWS.co - Ministeriu Turizmu Komersiu no Industria (MTKI), liu husi Diresaun Nasional Emprendismo ba Atividade Produtus Turistiku organiza kompetisaun pintura ba joven sira. Grupu...

Remata Nia Misaun Iha TL, Sitorus Despedida Ho WNI

DILI, STLNEWS.co – Embaixador Indonezia ba Timor Leste (TL), Sahat Sitorus ho nia espoza Bintang Vera C. Sitanggang, neebe durante tinan 4 ho balun...
%d bloggers like this: