Folin Mina Iha Mundu Tuun

STLNEWS.co – Folin mina iha mundu tuun iha merkadu (perdagangan) Tersa (31/08/2021), oras New York, Estadus Unidus Amerika. Folin mina nia tuun akontese tanba investor hein hasoru malu ho nasaun – nasaun sira neebe produs mina iha mundu (OPEC) inklui aliadu sira neebe naran OPEC+.

Sita iha Kuarta (01/09/2021), folin mina matak West Texas Intermediate (WTI) atu haruka fulan Outubru tun 71 sen sai fali US$ 68,5 por barril ba merkadu iha New York Mercantile Exchange.

Nunee mos, mina matak brent atu haruka fulan Outubru folin tuun 42 sen sai fali US$ 72,99 por barril iha London ICE Future Exchange.

OPEC+ sei halo hasoru malu urjente iha Kuarta, atu koalia kanaba estratejia produsaun.

Aleinde nee, merkadu mina mos tuir relatoriu kauza husi dezastre iha Gulf Coast EUA.

Instituisaun seguransa no haforsa ambiente EUA kalkula kuaze 93,7% atividade produsaun mina no 94,5% produs gas natural iha Teluk Meksiko oras nee hapara ona.

“Oras nee dadaun, project mina matak tuun iha EUA kauza husi dezastre naturais nunee produsaun mina OPEC+ nia folin tuun,” tenik analize enerjia Commerzbank Research Carsten Fritsch.

Iha ninia relatoriu, nia mos hatete katak, data rezerva neebe atu influensia estragus kauza husi dezastre naturais.

Fontes: CNN Indonezia

Editor: Xisto Mendonca da Costa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 23 Setembru: Kazu Pozitivu 58, Rekuperadu 148 & Obitu 1

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 58, i kazu rekuperadu ohin loron 148 no obitu nain...

Vasinasaun Dalan Seguru, Normaliza Situasaun

DILI, STLNEWS.co – Vasinasaun mak dalan seguru hodi normaliza situasaun, no hasae imunidade forte atu prevene Covid-19. Kestaun nee haktuir husi Ministru Ensinu Superior Siensia...

Finalista ICS 292 Simu Graduasaun

DILI, STLNEWS.co – Institutu Ciencia Saude (ICS), ohin halao graduasaun ba finalista hamutuk 292, kompostu husi fakuldade 4 mak hanesan, Fakuldade Enfarmajen, Farmasia, Parteira...
%d bloggers like this: