Implementa Serka Sanitaria Governu Tenke Prepara Kondisaun

DILI, STLNEWS.co – Bainhira implementa serka sanitaria no konfinamentu obrigatoriu iha rai laran, governu tenke prepara uluk kondisaun adekuadu ba povu hodi responde ba situasaun moris lor-loron.

Diretor AHDMTL, Gaspar Afonso hatete governu implementa tan serka sanitaria no konfinamentu obrigatoriu buat lubuk ida mak hetan impedementu, ezemplu ema labele halao movimentu povu baibain labele buka moris fila liman hodi hetan netik buat hodi sustenta sira nia moris, ekonomia tun liu liu ema ho defisiensia hasoru obstakulu boot loos atu hetan rendementu lorloron .

“Tuir lolos governu tenke prepara kondisaun adekuadu para responde ba situasaun nee, iha munisipu balu munisipiu hirak neebe foin hetan serka sanitaria nee deklara urjente nee ema povu la hatene, entaun nee fo impaktu ba povu, nee hanesan governu hakarak atinje deit nia objetivu maibe la haree ba povu nia nesesidade,” tenik Gaspar ba STL, liu husi Whatsapp, Segunda (03/05/2021).

Nia haktuir, razaun dehan Covid-19, maibe ba Sentru Krize nee sira rasik neebe asina karta balu la uza maskra, i entaun ida nee mosu dezentendementu no mosu injustisa sosial, tanba nee husu governu liu-liu ba ministeriu relevante sira haree situasaun nee ho diak.

Nia dehan, ema kuandu hamlaha, ema sei la kumpre, ema nasaun seluk kuandu halo konfinamentu obrigatoriu nee, prepara ona kondisaun adekuadu ba ninia povu sira nia nesesidade.*

Reportajen: Maria Tavares
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 21 Setembru: Kazu Pozitivu 67 & Rekuperadu 318

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 67 no kazu rekuperadu hamutuk 318. "Kazu detetadu foun neebe relata...

Sai PR Labele Halo Terus Povu

DILI, STLNEWS.co – Tuir lian Komunidade Agostina Soares katak, se mak atu kandidata an ba Prezidente Republika ba tinan 2022-2027, labele halo terus tan povu...

Fundasaun Codiva Haklean Konesementu LGBTI Ba Autoridade Lokal

DILI, STLNEWS.co – Fundasaun Codiva haklean informasaun no konesementu konaba asuntu Lesbian Gay Bisexual Trans Intersex (LGBTI) ba autoridade lokal. Haktuir Diretora Ezekutiva Fundasaun Codiva...
%d bloggers like this: