Komunidade Mahaquidan 15% Seidauk Asesu Eletrisidade

Nia hatutan, sira halo ona karta pedidu ba Governu, i halo mos aproximasaun ho parseiru sira, maibe too agora komunidade sei nafatin halerik hela ba estrada, bee mos, no eletrisidade.

Haree ba estrada iha Suku Mahaquidan, nee iha bairru balu seidauk asesu, tanba nee presiza hadia atu nunee labele difikulta komunidade nia movimentu, hanesan iha komunidade Aldeia Debu-Waen, iha bairru We-Laku. Espera katak tinan ida nee Governu bele tau atensaun ba kestaun hirak nee.

Entretantu tuir observasaun STL, komunidade iha Suku Mahaquidan maioria asesu ona eletrisidade, maibe iha balu seidauk. Enkuantu konaba estrada, bairru balu seidauk asesu, nunee mos iha estrada publiku sei barak dalan kuak.

(gui)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Konvidadu Hahu Tama Iha Fatin Serimonia

DILI, STLNEWS.co - Konvidadu sira hahu tama dadauk ona iha fatin serimonia investidura tomada de pose ba Prezidente Republika eleitu Jose Ramos Horta. Bainaka sira...

Prezidente Joko Widodo Hatoo Parabens Ba Ramos Horta

DILI, STLNEWS.co - Ministru Koordenador Asuntu Politika, Legal, no Seguransa Indonezia (Menko Polhukam), Mahfud M. D. hasoru malu ho Prezidente eleitu Dr. Jose Ramos...

Governador Jeral Australia Kontenti vizita Timor Leste

DILI, STLNEWS.co - Governador Jeral Australia, David Hurley haksolok vizita Timor Leste hodi partisipa serimonia tomada de pose prezidente eleitu Jose Ramos Horta, no...