Lakataru Estraga Batar Iha Baguia, Hetan Ona Apoiu Aimoruk Darmabas Litru 1

BAUCAU, STLNEWS.co – Pesti Lakataru neebe estraga komunidade nia batar iha suku rua iha Postu Administrativu Baguia hamutuk hektar ualu (8), hetan ona apoiu aimoruk Darmabas litru ida (1).

Informasaun nee hatoo husi responsavel produsaun alimentar (CROP), Leonor de Almeida Araujo, ba STL iha nia knaar fatin Vila Nova, Tersa (22/06/2021).

“Agora dadaun akontese pesti lakataru komesa estraga tan ona komunidade nia batar hamutuk hektar 8 iha Suku Alaua Leten no Alaua kraik, maibe ohin koordenador Baguia nia too ona fatin fo aimoruk ba nia atu mengatasi pesti nee ho aimoruk darmabas, neebe mak ohin ami foo ona ba koordenador Baguia nia litru 1 nee ba responde buat neebe mak akontese iha neeba,” dehan nia.

Provizoriu agora dadaun servisu agrikultura munispal fo deit aimoruk darmabas litru ida deit, tanba aimoruk darmabas iha servisu agrikultura munisipal nia liman oras dadaun laiha atu fahe.

Leonor hatutan tan, aimoruk darmabas litru ida neebe mak fo ba Koordenador Agrikultura Postu Administrativu Baguia nian sei la garante atu sirkula iha Postu Baguia Vila tomak, karik pesti lakataru kontinua halo movimentu, maibe agora daudaun fo nee atu salva deit ba batar neebe mak komesa hahu estraga ona husi lakataru.

Nia afirma, aimoruk neebe mak atu kontra pesti lakataru laos halo produsaun iha rai laran, maibe presiza estadu tau orsamentu hodi kompania halo tenderizasaun ba sosa iha rai liur mak foin lori mai fahe ba munisipiu.

Iha fatin seluk extensionista Postu Administrativu Baguia, Tomas de Carvalho hateten, loos duni pesti lakataru estraga komunidade iha suku rua nia batar, neebe mak kobre ona hamutuk 8 hektares, maibe tuir tarjetu neebe mak iha seidauk kobre hotu iha Postu Baguia tomak.

“Iha suku rua nee mak ami kobre ona 8 hektar, tanba komunidade kada familia ida balun 0.5 hektar, 0.4 hektar neebe ami haree tarjetu nee 8 hektar mak seidauk kobre hotu suku sanulu neebe iha” katak Tomas de Carvalho.

Nia hatutan, aimoruk neebe mak oras nee iha nia liman litru ida deit, labele kobre hotu iha Postu Baguia tomak, wainhira pesti lakataru atake makas.*

Reportajen: MJ-1
Editora: Josefa Parada

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 21 Setembru: Kazu Pozitivu 67 & Rekuperadu 318

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 67 no kazu rekuperadu hamutuk 318. "Kazu detetadu foun neebe relata...

Sai PR Labele Halo Terus Povu

DILI, STLNEWS.co – Tuir lian Komunidade Agostina Soares katak, se mak atu kandidata an ba Prezidente Republika ba tinan 2022-2027, labele halo terus tan povu...

Fundasaun Codiva Haklean Konesementu LGBTI Ba Autoridade Lokal

DILI, STLNEWS.co – Fundasaun Codiva haklean informasaun no konesementu konaba asuntu Lesbian Gay Bisexual Trans Intersex (LGBTI) ba autoridade lokal. Haktuir Diretora Ezekutiva Fundasaun Codiva...
%d bloggers like this: