PM Sei Lidera Membru Governu Halo Retiru

Vise Ministra Finansa, Sara Lobo Brites. (Foto: STL/Alberto Menezes)

DILI, STLNEWS.co – Primeiru Ministru (PM) Taur Matan, sei lidera membru governu halo retiru, ba prepasaun debate Orsamentu Jeral Estadu (OJE) tinan 2021.

Vise Ministra Finansa, Sara Lobo Brites afirma Primeiru Ministru fo ona orientaasaun iha Kuarta Feira semana nee sei iha enkontru ho membru governu hotu hafoin reuniuan Konsellu Ministru, nunee Unidade Planeamentu Monitorizasaun no Avaliasaun (UPMA) sei halo aprezentasaun ida kona ba orsamentu 2021 tuir programa neebe iha.

“Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak hakarak membru governu sira intende kona ba estrutrura Orsamentu Jeral Estadu (OJE) tinan 2021, neebe ita aprezenta ona ba Parlamentu Nasional,” dehan Vise Ministra Sara ba jornalista, hafoin remata enkontru regular ho Xefe Governu, iha Palasiu Governu, Dili, (19/10/2020).

Vise Ministra Finansa afirma, retiru nee importante tebes tanba iha mudansa estrutrura orsamentu liu-liu aprezentaasaun por programa, tanba nee membru governu sira presiza entende diak molok tama iha faze diskusaun iha Parlamentu Nasional.

“Membru governu sira presiza entende informasaun, neebe Ita tau iha proposta Lei nomos livros orsamentais,” nia esplika.

Enkuantu iha enkontru ho Primeiru Ministru Vise Ministra Finansa, Sara Lobo Brites update konaba progresu preparasaun livru orsamentu 2021
Antes nee Konsellu Ministru halao sorumutu iha Palasiu Governu aprova ona tetu agregadu no dezagregadu husi Orsamentu Jeral Estadu (0JE) tinan 2021, neebe aprezenta husi Vise Ministra Finansas, Sara Lobo Brites ho total biliaun $ 1.895.

Neebe fahe tokon $239,26 korresponde ba salariu no vensimentu, tokon $421,49 refere ba bein no servisu, tokon $669,91 aloka ba transferensia publika, tokon $61,14 korresponde ba kapital menor no tokon $ 503,20 ba kapital dezenvolvimentu.*

Reportajen: Alberto menezes
Editira: Carme Ximenes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here