PNDS Sosializa RKRE Iha Baucau

BAUCAU, STLNEWS.co – Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) halo sosializasaun ba dala haat programa Rezilensia Komunitariu Rekoperasaun Ekonomia (RKRE) iha Munisipiu Baucau.

Lia hirak nee hatoo husi Presidente Autoridade Munisipiu Baucau Olivio Freitas ba jornalista wainhira remata abertura programa sosializasaun rezilente komunitariu no rekoperasaun ekonomiku suku iha salaun CCB Vila Antiga, Baucau, Kuarta (16/06/2021).

“Osan ohin aloka mai nee ba iha Postu Administrativu Laga ho Quelicai, nia total mak US$ 965.360 nee esklui Baucau Vila, tanba Baucau Vila operasional hetan tiha ona, ida nee apuramente ba Postu Administrativu Laga ho Quelicai,” dehan nia.

Nia hatutan, orsamentu neebe mak liu husi PNDS apoiu ba postu administrativu sira ba projetu tolu nulu resin (34), no projetu hirak nee komforme autoriddade suku sira aprezenta programa prioridade suku nian.

Iha fatin hanesan Xefe Departementu implementasaun programa PNDS, Flavio Amaral hatete, objetivu husi sosializasaun fo hanoin ba xefe suku sira, bele hatene governu TL iha ona akordu ho governu Australia apoiu orsamentu US$ 100.000 mai TL atu apoiu ba aktividade rezilente rekoperasaun ekonomia neebe mak governu Australia fo fiar liu husi programa PNDS aloka ba munisipiu hotu hotu.

“Ohin ita hotu akompania katak monu iha Laga Quelicai no mos Baucau Vila, neebe por volta 34 suku sei sai benefisariu iha tinan ida nee, no
husi orsamentu neebe aloka mai por volta 59.37% alokasaun husi subsidiu normal neebe mak tinan tinan simu,” katak Flavio.

Nia hatete, iha alokasaun primeiru neebe apoiu governu Australia mai TL nee aloka deit ba menu indikativu tolu, maibe iha tinan ida nee menu indikativu neebe mak implememta sei fila fali ba menu indikativu neebe mak PNDS opta iha tinan tinan neebe mak sei kobre ba setor neen neebe mak durante nee PNDS implementa.*

Reportajen: MJ-1
Editor: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 21 Setembru: Kazu Pozitivu 67 & Rekuperadu 318

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 67 no kazu rekuperadu hamutuk 318. "Kazu detetadu foun neebe relata...

Sai PR Labele Halo Terus Povu

DILI, STLNEWS.co – Tuir lian Komunidade Agostina Soares katak, se mak atu kandidata an ba Prezidente Republika ba tinan 2022-2027, labele halo terus tan povu...

Fundasaun Codiva Haklean Konesementu LGBTI Ba Autoridade Lokal

DILI, STLNEWS.co – Fundasaun Codiva haklean informasaun no konesementu konaba asuntu Lesbian Gay Bisexual Trans Intersex (LGBTI) ba autoridade lokal. Haktuir Diretora Ezekutiva Fundasaun Codiva...
%d bloggers like this: