Projetu Bayu Undan, ANPM Asina MoU Ho Santos

DILI, STLNEWS.co – ANPM asina nota de entendementu ka Memorandum of Understanding (MoU) konaba Carbon Capture and Storage (CCS) iha kampu Bayu Undan bainhira produsaun hotu.

Tuir Prezidente ANPM, Florentino Pereira, katak MoU ida nee importante tebes, tanba CCS mak teknolojia atu kaptura no armazena (ka rai) Karbonu (CO2) iha rai laran. Teknolojia ida nee konsidera hanesan esforsu ida neebe atu halo hodi reduz emisaun CO2 iha atmosferu no mos CO2 husi kampo gas balun neebe iha konteudu CO2 barak tebes.

“Ho asinatura CCS ho kompania Santos hanesan operador ba Bayu Undan, sei haree hamutuk ho ANPM kualidade reservatoriu husi Bayu Undan hodi rai CO2 no mos explora enkuadramentu tekniku no komersial ba projeitu CCS neee rasik wainhira produsaun mina no gas iha Bayu-Undan remata,” dehan Prezidende ANPM ba jornalista, Segunda (13/09/2021).

Nia afirma, Projeitu CCS iha kampo Bayu Undan iha futuru sei fo vantajen boot ba Timor Leste liu husi kriasaun empregus, fo reseita ba estadu, no oportunidade parseria e koñesimentu no kapasitasaun iha TL.

Tuir nia MoU ida nee, nudar esforsu neebe ANPM halo atu kontinua fo sustentabilidae ba reseitas husi industria petrolifera no integra Timor-Leste nian an iha redusaun CO2 iha mundu. Mesmu sai hanesan país kiik oan ida, maibe Timor-Leste bele ona hatudu ba mundu katak Timor-Leste mos bele lidera iha prosesu sira nee.

Tanba nee iha intervensaun durante asinatura MoU, Presidente ANPM hateten, nee hanesan pasu importante ba Timor Leste, asinatura MoU ba CCS entre Santos neebe reprezenta ninia konsorsiu iha Bayu Undan ho ANPM prova katak, Timor Leste pro ativu tebes hodi lidera no integra ninian setor mina no gas liu husi komprimisiu hodi aselera dekarbonizasaun no atinje ONU nian zero iha tinan 2050.

Mesmu Timor Leste hanesan pais kiik oan no emisaun kiik tebes iha mundo, no Akordu Paris (Paris Agreement) fo insentivu ou konsesaun ba pais neebe dezenvolve hela, no menus dezenvolvidu sira hanesan Timor Leste.*

Reportajen: Madalena Horta
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Horta Husu Komunidade Fo Resposta Los Ba Ajente Enumerador

DILI, STLNEWS.co - Prezidente Republika (PR), José Ramos Horta, husu ba komunidade sira atu fo resposta neebe los ba ajente enumerador sira neebe halo...

Kazu Droga TDD Aplika Medida AP Ba Arguidu Nain 9

DILI, STLNEWS.co - Tribunal Distrital Dili (TDD) iha loron Segunda nee (15/08/2022) liu husi despaisu ikus ba prosesu primeiru interogatoriu (AP), desidi aplika medida...

Governu Lansa Sensus Populasaun & Uma Kain 2022

DILI, STLNEWS.co - Governu liu husi Ministeriu Finansas (MF) Segunda nee ofisialmente lansa sensus populasaun no uma kain iha tinan 2022 nee. Iha fulan Marsu...