SECoop Distribui Sesta Baziku Ba Benifisiariu

Sekretariu Estadu Cooperativa (SECoop), Elizario Ferreira. (Foto: Media SECoop)

DILI, STLNEWS.co – Sekretariu Estadu Cooperativa (SECoop) distribui ona sesta bazika ba benifisiariu hamutuk sentu i dois mil oitu sentu i vinte oitu, iha Munisipiu 7.

Sekretariu Estadu Cooperativa (SECoop), Elizario Ferreira hatete, emprinsipiu husi sekretria estadu koperativa responsabiliza ba munisipiu 7, hanesan Covalima, Ainaro, Same Aileu, Manatuto, Liquica no Lautem, total populasaun husi munisipiu 7 maka, kuatru sentus, i trinta dois mil ital, i kinentus vinte nove.

“Husi total populasaun nee iha benifisiariu neebe distribui ona hamautuk sentu i dois mil oitu sentu i vinte oitu, tanba nee sei hela trezentus ital maka seidauk benifisia,” dehan SECoop Elizario ba jornalista, iha nia knaar fatin Akait, Dili, Tersa (15/12/2020).

Nia hatutan, servisu simultaneamente lao hela iha munisipiu sira, tanba husi munisipiu 7 nee, kompostu husi sub distritu 33 no suku 181 no aldeia 912, ida nee maka parte husi sekretaria estadu ninia responsabiliza ba distribuisaun ba sesta bazika nee.

Antes nee Sekretariu Estadu Cooperativa (Secoop), halo parseria ona Ministeriu Koordenador Asuntu Ekonomiku (MCAE), ba iha programa implementasaun sesta baziku nian.

Atividades cooperativa durante nee laao diak hanesan bai-bain,tanba agora dadaun sira halo parseria ho MCAE, para haree ba iha implementasaun ba programa sesta bazika, neebe agora dadaun fahe ona iha fatin balun, liu-liu iha area remotas,komunidade sira hahu simu ona programa ida nee.*

Reportajen: Santina Castro
Editora: Carme Ximenes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here